ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrify into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrify into*, -terrify into-

terrify into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrify into (phrv.) ขู่จนยอม Syn. frighten into, intimidate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrify into
Back to top