ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

terrestrial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *terrestrial*, -terrestrial-

terrestrial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
terrestrial (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก Syn. earthly, physical, worldly
terrestrial (n.) คนที่อาศัยบนโลก
terrestrially (adv.) อย่างเป็นสากล See also: ทั่วโลก Syn. internationally, globally Ops. there, here, occasionally
English-Thai: HOPE Dictionary
terrestrial(ทะเรส'เทรียล) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับพื้นดินหรือบนบก,งอกบนพื้นดิน,ในทางโลก. n. ผู้อาศัยอยู่บนโลก.
English-Thai: Nontri Dictionary
terrestrial(adj) เกี่ยวกับโลก,บนพื้นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
terrestrialบนดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
land animal (n.) terrestrial animal
สัตว์บก (n.) terrestrial animal Syn. land animal
คนต่างพิภพ (n.) extraterrestrial being
ต่างดาว (adj.) extraterrestrial See also: alien Syn. อวกาศ, นอกโลก
นอกโลก (adj.) extraterrestrial See also: alien Syn. อวกาศ
มนุษย์ต่างดาว (n.) extraterrestrial being Syn. คนต่างพิภพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine the purification of the terrestrial water.ลองจินตนาการถึงความสะอาดบริสุทธ์ของผืนน้ำ
Almost familiar images of a terrestrial life, returned to the sea.ล้วนเป็นภาพชินตา ของชีวิตบนบก ที่คืนสู่ทะเล
Well, that's a lot more terrestrial than I expected.นั่นมี มนุษย์โลกหมายคน มากกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีก
In the simplest terms, the terrestrial world we live in mirrors the underwater world you see right here.ในบทเรียนง่ายๆ บนพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่ เหมือนกับโลกใต้ทะเลที่คุณเห็นอยู่นี่
Not of terrestrial origin.ไม่ใช่แหล่งกำเนิดบนโลก
And I think it's fair to say that one of the great goals of the next decade or two is to build a terrestrial planet-finder that can actually take pictures of other Earths and ascertain whether there's any habitability possibleที่จริงสามารถถ่าย ภาพของดินอื่น ๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี ความเป็นไปได้ใด ๆ ที่อาศัยอยู่ บนโลกที่แท้จริงใน ชีวิตที่นั่นเช่นกัน
Look, I can't have my girl serving and protecting with some carbon-dated, terrestrial radio.ฟังนะ ผมปล่อยให้เด็กผมออกไปปกป้อง ประชาชนด้วยรถวิทยุเก๋ากึกไม่ได้หรอก
It's a sat-phone. Full terrestrial coverage.เป็นโทรศัพท์แบบแซท ครอบคลุมทั่วโลกเต็มรูปแบบ
We have yet to make contact with most of the forms of terrestrial life.กับที่สุดของรูปแบบของชีวิตบก
Massive Unidentified Terrestrial Organism.สิ่งมีชีวิต นิรยามขนาดใหญ่บนพื้น
We need to tap into information of a less terrestrial nature.เราต้องศึกษาข้อมูล ที่มันอยู่เหนือธรรมชาติสักนิด
We specialize in the hunt for massive unidentified terrestrial organisms.เราเชี่ยวชาญการตามล่า สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ไม่สามารถระบุได้

terrestrial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陆生[lù shēng, ㄌㄨˋ ㄕㄥ, 陆生 / 陸生] terrestrial (animal, species)
类地行星[lèi dì xíng xīng, ㄌㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 类地行星 / 類地行星] terrestrial planet
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, 外星生命] extraterrestrial life
外星人[wài xīng rén, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, 外星人] space alien; extra-terrestrial
陆栖[lù qī, ㄌㄨˋ ㄑㄧ, 陆栖 / 陸棲] terrestrial; living on land

terrestrial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae)
地磁気[ちじき, chijiki] (n) geomagnetism; terrestrial magnetism
閻浮提[えんぶだい, enbudai] (n) Jambudvipa (continent of the terrestrial world in Hindu cosmology)
地球外生命[ちきゅうがいせいめい, chikyuugaiseimei] (n) extraterrestrial life; ET

terrestrial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมบนบก[n. exp.] (bai-ōm bon ) EN: terrestrial biome FR:
บก[adj.] (bok) EN: terrestrial FR: terrestre
ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (Khūalōk Neū) EN: Geographic North Pole ; Terrestrial North Pole FR: pôle Nord géographique [m]
เกี่ยวกับโลก[adj.] (kīo kap lōk) EN: terrestrial FR: terrestre
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ไม้บก[n. exp.] (māi bok) EN: terrestrial plant FR:
สัตว์บก[n. exp.] (sat bok) EN: terrestrial animal ; land animal FR: animal terrestre [m]
คนต่างพิภพ[n. exp.] (khon tāng p) EN: extraterrestrial being FR:
มนุษย์ต่างดาว[n. exp.] (manut tāng ) EN: extraterrestrial being ; alien FR: extraterrestre [m] ; Martien [m]

terrestrial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdkugel {f}terrestrial globe
Laubbülbül {m} [ornith.]Terrestrial Brownbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า terrestrial
Back to top