ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teakettle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teakettle*, -teakettle-

teakettle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teakettle (n.) หม้อชงชา Syn. kettle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't this just lovely and normal? (teakettle whistles)ดูเหมือนปกติและน่ารักมั้ยเนี่ย?
Yes, if we lived in a teakettle.ใช่ ถ้าเราอยู่ในกาน้ำชา

teakettle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
茶釜[ちゃがま, chagama] (n) teakettle (tea ceremony)
蓋置き[ふたおき, futaoki] (n) rest for the lid of a teakettle (tea ceremony)

teakettle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาน้ำ[n. exp.] (kā nām) EN: kettle ; teakettle; pot FR: bouilloire [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teakettle
Back to top