ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

switchyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *switchyard*, -switchyard-

switchyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
switchyard (n.) ลานจัดขบวนรถไฟ See also: ลานสับเปลี่ยนขบวนรถไฟ Syn. railroad yard

switchyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操車場[そうしゃじょう, soushajou] (n) switchyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า switchyard
Back to top