ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supporting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supporting*, -supporting-

supporting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supporting (adj.) (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ Syn. aiding, upholding
supporting garment (n.) อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supporting boneกระดูกหุ้มฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันน้ำพานรอง (n.) bowl with a supporting stand
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
เพิงหมาแหงน (n.) shed/shack with the roof sloping backwards and without supporting poles
การค้ำจุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การสนับสนุน
การสนับสนุน (n.) supporting See also: backing, sponsoring Syn. การช่วยเหลือ
ศรัณย์ (adj.) supporting
มโนนุกูล (adj.) mind-supporting See also: encouraging, heartening, inspiring Syn. เกื้อกูลใจ, ชูใจ
เกื้อกูลใจ (adj.) mind-supporting See also: encouraging, heartening, inspiring Syn. ชูใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย
If you ever found out they're used in ways that are not positive then you would hope you would stop supporting that but you know do you always know?ถ้าคุณเกิดรู้ว่า มันถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดี คุณก็หวังว่าจะหยุดยั้งมันได้
Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime...ยูโนแคลเข้าไปทำธุรกิจในพม่า โดยสนับสนุนระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุด... .
If you do this, it won't just be me supporting your reinstatement, all right?ถ้าคุณทำตามนี้ มันจะไ่ม่ใช่แค่ได้รับการสนับสนุนจากฉันคนเดียว ถูกไหม
I'm supporting more than myself right now.ชั้นต้องดูแลมากกว่าตัวเองแล้ว
Having a grand time, supporting the arts.มีเวลาเหลือเฟือให้กับงานศิลปะ
I feel like I can keep on supporting you.ฉันรู้สึกว่าไอจะช่วยเหลือนายได้นะ
You have been supporting me all along...ทุกคนคอยช่วยเหลือผมมาตลอด...
Because Ju-Mong is always supporting the war against the Hans, he will suffer.เพราะว่าจูมงมักจะสนับสนุนสงครามกับฮั่น เขาจะต้องได้รับความเจ็บปวด
And I want to thank you for comin' out and supporting the Second Street Shelter.และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน
According to the result, 60% of them are supporting Kira...จากผลที่ได้ 60%ของทั้งหมดสนับสนุนคิระ

supporting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, 捧哏] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 配角] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle
[méng, ㄇㄥˊ, 甍] rafters supporting tiles

supporting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上駒[かみごま;かみこま, kamigoma ; kamikoma] (n) nut (on the head of a shamisen, supporting the second and third strings)
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n,vs) supporting evidence; corroboration
四脚門[しきゃくもん;よつあしもん, shikyakumon ; yotsuashimon] (n) style of temple gate featuring four supporting pillars and a gabled roof
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument)
狂言回し;狂言廻し[きょうげんまわし, kyougenmawashi] (n) supporting, but indispensable role; major supporting role
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
脇柱[わきばしら, wakibashira] (n) (1) (See 脇・わき・5) downstage left pillar (on a noh stage), by which the supporting actor introduces himself; (2) doorjamb; jambe; jamb
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence
贔屓贔屓[ひいきびいき, hiikibiiki] (n) each person supporting (patronizing) his (her) own favorite
尻押し[しりおし, shirioshi] (n,vs) pushing from behind; backing; supporting; instigation; instigator
後押し[あとおし, atooshi] (n,vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P)
梃入れ;テコ入れ[てこいれ(梃入れ);テコいれ(テコ入れ), tekoire ( tekoire ); teko ire ( teko ire )] (n,vs) supporting; shoring up
自助努力[じじょどりょく, jijodoryoku] (n,vs) self-help efforts; self-supporting endeavor
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P)

supporting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างเหตุผล[v. exp.] (āng hētphon) EN: argue ; cite reasons ; offer supporting reasons FR:
อ้างหลักฐาน[v. exp.] (āng lakthān) EN: cite evidence ; offer supporting evidence FR:
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān pra) EN: supporting documents ; records ; material FR:
การช่วยเหลือ[n.] (kān chūayle) EN: supporting ; contribution FR: contribution [f]
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
ขันน้ำพานรอง[n.] (khannāmphān) EN: bowl with a supporting stand FR:
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim ; assertion FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
รองรับ[adj.] (røngrap) EN: supporting FR:
ศรัณย์[X] (saran) EN: supporting FR:
ตัวประกอบ[n.] (tūaprakøp) EN: minor role ; supporting role FR: second rôle [m]
เกื้อกูลใจ[adj.] (keūakūn jai) EN: mind-supporting FR:
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
รอด[n.] (røt) EN: floor joist ; beam (supporting the flooring of a house) FR: poutre [f]

supporting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rahmenprogramm {n}supporting program; supporting programme [Br.]
Auflagefläche {f}supporting surface
Auflagetisch {m}supporting table
Deckenträger {m}supporting beam
Nebenrolle {f}supporting role; minor role
Stützhyperebene {f} [math.]supporting hyperplane; tac-hyperplane
Stützpfeiler {m}supporting pillar
Stützstelle {f}supporting point
Tragkonstruktion {f}supporting structure
Tragplatte {f}supporting plate
Unterstützungsleistung {f}supporting benefit
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supporting
Back to top