ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunglass*, -sunglass-

sunglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunglass (n.) แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้
sunglasses (n.) แว่นตากันแดด See also: แว่นกันแดด Syn. dark glasses, eyeglass
English-Thai: HOPE Dictionary
sunglass(ซัน'กลาส) n. แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้, Syn. burning glass
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แว่นกันแดด (n.) sunglasses Syn. แว่นตากันแดด, แว่นดำ
แว่นตากันแดด (n.) sunglasses Syn. แว่นกันแดด, แว่นดำ
แว่นตาดำ (n.) sunglasses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe they were sunglasses!Maybe they were sunglasses!
One pair sunglasses.แว่นตากันแดด หนึ่งอัน
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด
These are Valentino sunglasses, kid!พวกเราแก๊งแว่นดำวาเลนติโน่นะ ไอ้หนู!
I can't tell. You're wearing those sunglassesจะไปรู้เหรอ เล่นใส่แว่นดำแบบนี้
Son of a bitch has a beard, sunglasses...ไอ้เวรนี่ไว้เครา ใส่แว่นกันแดด เค้าเรียกว่า ระบบป้องกันพยานมั้ง
And yet you bought Min Yeop a pair of sunglasses.แต่เธอกลับไปซื้อแว่นกันแดดให้มินยุบ
Andy Warhol, his sunglasses...แอนดี้ วอร์ฮอล แว่นกันแดดของเขา
Idiot, remove the sunglasses and take a good look at her.เด็กโง่,เอาแว่นตาออกสิ แล้วมองเธอชัดๆ
What's with the sunglasses? They don't even suit you.นั่นแว่นบ้าอะไรหน่ะ มันไม่เหมาะกับเธอเลยจริงๆ
THIS JACKASS WAS WEARING A LEATHER JACKET, HE'S GOT SUNGLASSES ON,คุณจำอะไรเกี่ยวกับเขาได้อีกมั้ย?
Becky's friends say she was talking to a guy with sunglasses.เพื่อนของเบคกี้บอกว่าเธอ กำลังคุยกับผู้ชายที่ใส่แว่นกันแดด

sunglass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
墨镜[mò jìng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 墨镜 / 墨鏡] sunglasses
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 太阳眼镜 / 太陽眼鏡] sunglasses

sunglass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラサン[, gurasan] (n) (abbr) (sl) (See サングラス) sunglasses
サングラス[, sangurasu] (n) sunglasses; (P)
ラップアラウンド[, rappuaraundo] (n) wrap-around (i.e. sunglasses)
黒眼鏡[くろめがね, kuromegane] (n) sunglasses; shady glasses; dark glasses

sunglass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แว่นกันแดด[n. exp.] (waen kandaē) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตาดำ[n. exp.] (waentā dam) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]
แว่นตากันแดด[n. exp.] (waentā kand) EN: sunglasses FR: lunettes de soleil [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunglass
Back to top