ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subjoin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subjoin*, -subjoin-

subjoin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subjoin (vt.) วางข้างท้าย See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย Syn. append, postfix, suffix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subjoin
Back to top