ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strafe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strafe*, -strafe-

strafe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strafe (vt.) ยิงกราดจากเครื่องบิน Syn. blast, blitz
strafe (n.) การยิงกราดจากเครื่องบิน Syn. bombardment, barrage
English-Thai: HOPE Dictionary
strafe(สเทรฟ) vt. ยิงกราดจากเครื่องบิน,กระหน่ำ. n. การยิงกราดจากเครื่องบิน,การกระหน่ำ. -strafer n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Also, you can see that we have a fortified bunker on the Leckie end of the beach, which is angled to strafe the beach as the soldiers come ashore.นอกจากนี้คุณจะเห็นว่า เรายังได้เพิ่มบังเกอร์ ที่เลคกี้มาหยุดบนหาด ซึ่งเป็นมุมที่ยิงกราดไปบนหาด ไปยังที่ทหารที่มาขึ้นฝั่ง
You will give the people of earth an ideal strafe towards.ลูกจะทำให้ผู้คนบนโลกนิยามการต่อสู้ที่แท้จริง
The Marines were strafed and bombed continuously.เหล่านาวิกโยธิน จึงถูกถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่า..
U.s. 5th Air Force planes strafed enemy positions and dropped 400 tons of bombs on the beaches.กองการบินที่ 5 ของสหรัฐได้ทำการยิงกราด.. ลงมายังตำแหน่งของข้าศึก และทำการทิ้งระเบิดกว่า 400 ตัน..
Swim around for days, weeks, get strafeby jap zeroes.ว่ายน้ำไปมาเป็นวัน เป็นอาทิตย์.. ถูกยิงกราดจากเครื่องบินซีโร่ของญี่ปุ่น
Strafe-left. Strafe-right.เอียงไปซ้าย เอียงไปขวา

strafe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิงกราด[v. exp.] (ying krāt) EN: rake ; strafe ; enfilade FR:

strafe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestrafung {f}; Strafe
Vertragsstrafe {f} | Vertragsstrafen
Geldstrafe {f} | Geldstrafen
Strafe {f} | Strafen
Strafentlassene {m,f}; Strafentlassenerexconvict
Freiheitsstrafe {f}; Gefängnisstrafe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strafe
Back to top