ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

step aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *step aside*, -step aside-

step aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
step aside (phrv.) หลบไป See also: หลีกไป, หลีกทาง Syn. stand apart, stand out, stand aside
step aside (phrv.) ยกเลิกการเข้าแข่งขัน Syn. stand aside, stand down, step down
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลีกทาง (v.) step aside See also: step down, make way for, make room for, make place for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We come from a nation where we allow a lady of catholic origin... to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister... or a muslim President to govern a nation of over 80 percent Hindus.เรามาจากประเทศที่เรายินยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากคาทอลิก... ได้ก้าวออกจากชาวซิกห์ เพื่อไปสาบานเป็นนายกรัฐมนตรี... หรือประมุขของศาสนามุสลิม เพื่อปกครองประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า 80%
Pierce, please just step aside and make room for a new generation.เพียร์ซ ไม่ต้องเข้ามายุ่งเลย ให้คนรุ่นใหม่ได้คิดอะไรเอง
Chelsea's been our advocate for the last three years, and when I told her I wanted to be more involved, she offered to step aside and let me take over the position.เชลซี ทำงานนี้มา 3 ปี และตอนที่หนูบอกว่า อยากจะเข้าร่วมด้วย เธอเสนอจะถอนตัว
I want you to step aside and let us handle this.พ่ออยากให้ลูกหลีกทาง แล้วปล่อยให้เราจัดการเรื่องนี้เอง
Could you step aside from the desk, please?กรุณาออกจาก โต๊ะหน่อย
So step aside or get put down.ดูเหมือนเด็กอนุบาลไปเลยล่ะ ดังนั้น หลีกไป ไม่ก็วางมันลงซะ
Move aside, ser. Order your man to step aside or there will be violence.หลบไปท่าน สังให้คนของท่านหลบไปเดี๋ยวจะเกิดความรุนแรง
Step aside so I can give our guest a proper greetingหลีกทางให้แขกของเราได้ทักทายกันหน่อย
Unhand that damsel. I command you to step aside.ปล่อยมือจากสาวน้อยนะ ฉันขอสั่งแก ให้ออกไปห่างๆเลย
Step aside. Let me take a look. Let me take a look.แกหลีกไป ฉันดูเอง ฉันเอง
The other governors and I have decided it's time for you to step aside.คณะกรรมการและผมตัดสินใจว่า ถึงเวลาที่คุณต้องหลีกทาง
If the governors desire my removal I will, of course, step aside.ถ้าคณะกรรมการต้องการ ผมจะไป เพื่อหลีกทางให้

step aside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍らに寄る[かたわらによる, katawaraniyoru] (exp,v5r) to step aside
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) to step aside; to move (i.e. out of the way); to make way; (2) (のく only) to resign; to retire; to quit; to secede; (P)

step aside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลีกทางให้[v. exp.] (līk thāng h) EN: give way ; get out of the way ; make way for ; step aside for FR: laisser le passage à

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า step aside
Back to top