ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stash*, -stash-

stash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stash (sl.) หนวด
stash away (phrv.) ซ่อน (คำไม่เป็นทางการ) See also: เอาหลบไว้, เก็บไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doc says we gotta stash 'em in here and lock 'em up.In the Thiokol. Please, Mac.
Drucker's got a safe house in Venice to stash her in.ดรั๊คเกอร์มีที่กบดานในเวนิซให้พัก
Where you hiding your stash these days?นายซ่อนไอ้หนวดเอาไว้ที่ไหน
Giving Brooke plenty of time to stash it.ทำให้บรู๊คมีเวลาซ่อนปืนเยอะแยะ
Where did you stash him? Why don't you ask Tawny? Mrs. Williams?แต่ยังคงรูปบางส่วนไว้ ให้สามารถบอกได้ว่า เป็นขนาด 6 ของ 9 มม
The counselors have a secret stash in the fridge across the hall.คณะที่ปรึกษาเห็นควรว่าคุณต้องไปตู้เย็นแถวๆห้องโถง
Even better than the free stash I got off him.ดีกว่ายาฟรีที่ผมขโมยมาจากเขา
They stash them underground somewhere.พวกมันจะซ่อนเด็กๆไว้ใต้ดิน ที่ไหนซักแห่งน่ะ
Bryce had a place where he would stash stuff, right?ไบรซ์มีที่ไว้แอบซุกของ
Look, I can I stash a toy dinosaur in the window of the killer.ฟังนะ ฉันสามารถไดโนเสาร์ของเล่น ในหน้าต่างของฆาตกร
So, all you have to do is convince this kid that his girlfriend had a secret doctor, and a secret stash and a secret life.ว่าแฟนของเขาควรมีหมอลับๆ ที่มีหนวด มีชีวิตลับๆ
Figured there weren't many places for him to stash it.คิดว่ามีตั้งหลายที่ที่มันจะเก็บปืนไว้

stash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溜め込む;貯め込む;ため込む;溜込む[ためこむ, tamekomu] (v5m,vt) to save up; to stockpile; to stash away; to hoard; to amass; to salt away
臍繰り;綜麻繰[へそくり, hesokuri] (n) (uk) secret savings; stash
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P)

stash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stash
Back to top