ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starter*, -starter-

starter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starter (n.) ผู้เริ่มต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, you could use the insurance money for a starter scholarship for the kids.คุณจะได้เก็บเงินนั่นเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ
But I'm a starter now.แต่ฉันก็เริ่มต้นแล้ว
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้
I'm gonna put together a starter kit for you.ผมจะเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นให้คุณเอง
I mean, why buy a starter house when we'll have to move out in a year or two?ผมหมายถึง ทำไมต้องซื้อบ้านราคาเริ่มต้น ในเมื่อเราต้องย้ายออก ในอีก 1 หรือ 2 ปีอยู่ดี
Her own little starter Chanel.เริ่มต้นเบาๆด้วย ชาแนล
I'm gonna skip a starter because I had those nachos, but you go ahead.ผมจะข้ามพวกอาหารเรียกน้ำย่อยนะ แต่...
Brick, I bet that would've been a real conversation starter in the 1600s but you know what men talk about today?พ่อพนันได้ว่านี่เป็น เรื่องคุยตอนศตวรรษที่ 16 รู้ไหมวันนี้ ผู้ชายคุยอะไรกัน กีฬาไง
Please, uh, open your starter kits.เชิญแกะกล่อง Starter Kit ได้
But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.
So please enjoy this starter of the webisodes that will lead you up to our main course thursdays at ten live on NBC.เช่นนั้นก็ขอให้สนุกกับเว็บนี้ที่จะนำคุณ ไปยังเมนูหลักวันพฤหัสบดี สี่ทุ่ม สดทาง NBC
In 5 years, they're gonna settle for a mediocre starter husband and a mind-numbing career, and about that time, they're gonna realize something you're never gonna have to learn.ในอีก5ปี, พวกเขาจะมาตั้งรกราก กับสามีฝึกหัดพื้นๆ และงานที่ไม่มีความรู้สึกทางจิตใจ, แล้วเวลานั้นพวกเขาจะคิดได้ บางอย่างที่คุณ ไม่มีวันจะได้เรียนรู้

starter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus
起動機[きどうき, kidouki] (n) starter
麹(P);糀[こうじ, kouji] (n) mould grown on rice, etc. as a starter to make sake (mold); (P)
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P)
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader

starter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt ) EN: starter FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthu) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck FR:
สตาร์ตเตอร์[n.] (satāttoē) EN: starter FR: starter [m]

starter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Anfängerrohr {n}starter pipe
Selbstanlasser {m}self-starter
Anschlussbewehrung {f}starter bars
Anschlusseisen {n}starter bar
Starter {m}; Programmstarter
Starter {m}starter
Starterzahnkranz {m}starter ring
Zündschloss {n}starter switch
Senkrechtstarter {m} | Senkrechtstarter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starter
Back to top