ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand-in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand-in*, -stand-in-

stand-in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand-in (idm.) ตัวแทน See also: ผู้แทน
stand-in (n.) ตัวแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't we have a stand-in for this type of thing?Don't we have a stand-in for this type of thing?
At least I could have gotten a more interesting stand-in than James.สุดท้ายแล้วฉันก็พบสิ่งที่น่าสนใจที่สุด ยืนอยู่ตรงหน้าฉัน เจมส์
Aren't I a stand-in for the star?ผมเป็นแค่สตั๊นท์แมนแทนพระเอกไม่ใช่รึไง?
Phillippe, they're test shots. Let's just use the stand-in.ฟิลิป เรากำลังทดสอบการก่าย งั้นใช้ตัวแทนนางแบถ่ายไปก่อน
Master, even as a stand-in, acting a girl is just too much!อาจารย์ แม้แต่การเป็นแสตนด์อิน เล่นเป็นผู้หญิงเนี่ย มันมากเกินไปนะ
Why should I confront them when I have plenty of stand-ins?อะไรนะ? จริงๆแล้วฉันควรออกไปจัดการมันนะ แต่ให้คนอื่นได้ทดสอบฝีมือบ้างดีกว่า
She was Whoopi Goldberg's stand-in.เธอเป็นสแตนอินของวูปี้ โกลด์เบิร์ก
Aren't I a stand-in?ผมเป็นนักแสดงรึไงล่ะ?

stand-in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンドイン[, sutandoin] (n) stand-in
代り役[かわりやく, kawariyaku] (n) substitute actor; stand-in; double
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
代役[だいやく, daiyaku] (n) substitute (e.g. actor); substitution; stand-in; double; (P)
吹き替え;吹替え;吹替[ふきかえ, fukikae] (n,vs) dubbing; stand-in; dummy

stand-in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Springer {m}stand-in
Aushilfe {f}temporary help; stand-in; temp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand-in
Back to top