ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*squabby*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squabby, -squabby-

*squabby* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squabby (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. dumpy, stocky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *squabby*
Back to top