ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spirant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spirant*, -spirant-

spirant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spirant (n.) เสียงเสียดแทรก
English-Thai: HOPE Dictionary
spirant(สไพ'เรินทฺ) n. เสียงเสียดสี,เสียงผ่านลิ้นกับฟันหรือฟันกับริมฝีปาก adj. เกี่ยวกับเสียงดังกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He knows your favorite antiperspirant.He knows your favorite antiperspirant.
Did you double-down on antiperspirant?นายใส่โรลออนสองครั้งตามที่บอกป่าว?
It's antiperspirant.มันเป็นยาระงับกลิ่นเหงื่อต่างหากล่ะ
I put antiperspirant on my forehead so that I could... find out what's going on in your life.ฉันจะต้องคอยตามสืบเรื่องของคุณอีกนานมั้ยกว่า ฉันจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบ้าง

spirant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest ; applicant for ordination ; ordinand FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spirant
Back to top