ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spine*, -spine-

spine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spine (n.) กระดูกสันหลัง Syn. backbone, vertebral column
spine (n.) สันหนังสือ
spine (n.) หนาม Syn. prickle, thorn
spinel (n.) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spineless (adj.) ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง
spinelle (n.) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spinet (n.) พิณ
English-Thai: HOPE Dictionary
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง,ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง,หนาม,หนามกระดอง,สิ่งที่แหลม,ความแข็งแกร่งของจิตใจ,ความแน่วแน่,สัน,แง่ง,สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column,ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive
spinet(สพิน'นิท) n. เปียโนตั้งตรงขนาดเล็ก,จ้องหน่อง,เครื่องออร์แกนขนาดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
spine(n) หนาม,กระดูกสันหลัง,ความแข็งขัน,สัน,แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง,พิณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spine๑. ลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrarium]๒. เงี่ยงกระดูก, หนาม, ยอดแหลม, จะงอย๓. เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. ไขสันหลัง, สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinelสปิเนล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spineสันหนังสือส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ
Spinel สปิเนล แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สันปก (n.) spine Syn. สัน
สันหนังสือ (n.) spine Syn. สันปก, สัน
สันหลัง (n.) spine See also: backbone Syn. กระดูกสันหลัง
เงี่ยงปลา (n.) spine of fish-fin See also: fish-tail
กระเบนเหน็บ (n.) lumbar portion of the spine See also: small of the back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could've rented myself out to somebody with a spine if I'd known you'd go belly-up on me at the last fucking gasp.I could've rented myself somebody with a spine- -if I'd known you'd go belly-up on me at the last fuckin' gasp.
They just pop your spine with a little hydro-gun.พวกเขายึดกระดูกสันหลัง ด้วยปืนไฮโดร-กันกระบอกจิ๋ว
Regina's spine healed, and her physical therapist taught her to channel all her rage into sports.กระดูกสันหลังของเรจิน่าหายดี และนักกายภาพบำบัด สอนเธอให้ระบายอารมณ์อันเดือดดาลลงไปที่กีฬา
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท
First we're going to apply halo,which uses weights and traction to pull your spine back into place.ตอนแรก เราจะติดฮาโล ซึ่งจะใช้น้ำหนักถ่วง และดึงสันหลังให้กลับเข้าที่
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่
Gotta curve your spine forward, elongate.Gotta curve your spine forward, elongate.
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
Her spine is broken in three places.กระดูกสันหลังลูกหักสามที่
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk;ความเครียดที่เด็กได้รับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา อาจมีผลให้กระดูกสันหลังของเขาเกิดการหดตัว
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... .
Tl spine films showed a burst fracture at t-12.จากฟิล์ม TL spine จะเห็นรอยหักที่ T-12

spine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, 脊梁 / 脊樑] backbone; spine
尻骨[kāo gǔ, ㄎㄠ ㄍㄨˇ, 尻骨] coccyx; tailbone at end of spine
[zhuī, ㄓㄨㄟ, 椎] spine
背骨[bèi gǔ, ㄅㄟˋ ㄍㄨˇ, 背骨] spine
[jǐ, ㄐㄧˇ, 脊] spine; back; ridge

spine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot
シガヌスドリアータス;バーレッド・スパインフット;バーレッドスパインフット;バードスパインフット;ベアード・スパインフット;ベアードスパインフット[, shiganusudoria-tasu ; ba-reddo . supainfutto ; ba-reddosupainfutto ; ba-dosupainfut] (n) barred spinefoot (Siganus doliatus, species of Western Pacific rabbitfish); barred rabbitfish
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish)
シューメイカー・スパインフット;シューメイカースパインフット[, shu-meika-. supainfutto ; shu-meika-supainfutto] (n) shoemaker spinefoot (Siganus sutor, species of rabbitfish from the western Indian Ocean)
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish
スピネット[, supinetto] (n) spinet
スピネル[, supineru] (n) spinel
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean)
チリメンアイゴ[, chirimen'aigo] (n) peppered spinefoot (Siganus punctatissimus, species of Western Pacific rabbitfish); finespotted rabbitfish
テングハギ[, tenguhagi] (n) bluespine unicornfish (Naso unicornis, species of Indo-Pacific tang); bluespine surgeonfish; short-nose unicornfish
テンツキチョウチョウウオ[, tentsukichouchouuo] (n) sixspine butterflyfish (Parachaetodon ocellatus); ocellate coralfish; eye-spot butterflyfish; ocellate butterflyfish
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia)
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot
バリゲイティッド・スパインフィッシュ;バリゲイティッドスパインフィッシュ;ヴァリゲイティッドスパインフット[, barigeiteiddo . supainfisshu ; barigeiteiddosupainfisshu ; varigeiteiddosupainfutto] (n) variegated spinefoot (Siganus randalli, species of Western Pacific rabbitfish)
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine)
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
ブチアイゴ;ゴールドスポッティド・スパインフット;ゴールドスポッティドスパインフット[, buchiaigo ; go-rudosupotteido . supainfutto ; go-rudosupotteidosupainfutto] (n) goldspotted spinefoot (Siganus punctatus, species of Western Pacific rabbitfish); gold-spotted rabbitfish
マーブルド・スパインフット;マーブルドスパインフット[, ma-burudo . supainfutto ; ma-burudosupainfutto] (n) marbled spinefoot (Siganus rivulatus, species of rabbitfish from the western Indian Ocean)
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot
ミヤコテングハギ[, miyakotenguhagi] (n) orangespine unicornfish (Naso lituratus, species of Pacific tang formerly confused with Naso elegans of the Indian Ocean)
ムシクイアイゴ[, mushikuiaigo] (n) vermiculated spinefoot (Siganus vermiculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); vermiculate rabbitfish
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread)
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica)
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P)
背骨(P);脊骨;背ぼね[せぼね, sebone] (n,adj-no) spine; backbone; spinal column; (P)
脊椎[せきつい, sekitsui] (n,adj-no) spine; vertebral column

spine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
จะงอยบ่า[n. exp.] (ja-ngøi bā) EN: spine of scapula FR:
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
กลัวจนขนลุก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: send shivers down one's spine FR:
กระเบนเหน็บ[n.] (krabēnnep) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine FR:
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]
เงี่ยง[n.] (ngīeng) EN: barb ; barbel ; spine FR: rostre [m]
เงี่ยงปลา[n. exp.] (ngīeng plā) EN: spine of fish fin FR: rostre d'un poisson [m]
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest FR: crête [f] ; arête [f] ; bord [m]
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขนเงาะ[n. exp.] (khon ngǿ) EN: soft spines of a rambutan FR: poils de ramboutan [mpl]
ไม่เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (mai pen tūa) EN: spineless FR:
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail FR: Martinet leucopyge [m]
พลอยสีแดง[n. exp.] (phløi sī da) EN: red spinel FR: spinelle rouge [f]
พลอยสีดำ[n. exp.] (phløi sī da) EN: black spinel FR: spinelle noire [f]
พลอยสีขาบ[n. exp.] (phløi sī kh) EN: black spinel FR:
ปลาการ์ตูนแดง[n. exp.] (plā kātūn d) EN: Maroon clownfish ; Spine-cheeked clownfish ; Premnas biaculeatus FR: Premnas biaculeatus
ปลาไหลงู[n. exp.] (plā lai ngū) EN: spineless eel FR:
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid FR:

spine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halswirbelsäule {f} [anat.]cervical spine
Rückgratverkrümmung {f}curvature of the spine
Rückentitel {m}title on the spine
Cassinsegler {m} [ornith.]Cassin's Spinetailed Swift
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Fledermaussegler {m} [ornith.]Boehm's Spinetailed Swift
Graukopfschlüpfer {m} [ornith.]Grey-headed Spinetail
Hindusegler {m} [ornith.]Indian White-rumped Spinetailed Swi
Kronenschlüpfer {m} [ornith.]Light-crowned Spinetail
Marcapataschlüpfer {m} [ornith.]Marcapata Spinetail
Ockerbrustschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-breasted Spinetail
Rotschwanzschlüpfer {m} [ornith.]Olive Spinetail
Fahlschlüpfer {m} [ornith.]Pallid Spinetail
Papuasegler {m} [ornith.]New Guinea Spinetailed Swift
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail
Rotwangenschlüpfer {m} [ornith.]Red-faced Spinetail
Rötelschlüpfer {m} [ornith.]Ruddy Spinetail
Spinett {n} [mus.] | Spinette
Streifenschlüpfer {m} [ornith.]Streaked Tit-Spinetail
Yanacschlüpfer {m} [ornith.]Tawny Tit-Spinetail
Schopfschlüpfer {m} [ornith.]Tufted Tit-Spinetail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spine
Back to top