ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spatial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spatial*, -spatial-

spatial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spatial (adj.) เกี่ยวกับอวกาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
spatial(สเพ'เซิล) adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอากาศ,มีอยู่ในช่องว่าง,มีอยู่ในอวกาศ., Syn. spacial., See also: spatiality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
spatial(adj) เกี่ยวกับอวกาศ,เกี่ยวกับระยะ,อยู่ในช่องว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spatialเชิงพื้นที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her smile is in the lower spatial frequencies.รอยยิ้มของเธออยู่บนฉากหลังที่ไม่เสมอกัน
Now commencing thermal and spatial analysis of all targets.เริ่มหาที่อยู่พิกัดของเป้าหมายจากระดับความร้อน
Now commencing thermal and spatial analysis of all targets.เริ่มการวิเคราะห์หาที่อยู่ ของเป้าหมายจากระดับความร้อน
But I'm thinking... for this type of spatial disorientation, we can reduce it to a few moments.แต่ผมคิดว่า... อาการประสาทหลอน ในรูปแบบนี้ เราสามารถลดลงเหลือ แค่สักพักก็พอ
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา
Sniping it down is impossible from all points due to massive spatial distortions.และด้วยความบิดเบือนของอวกาศ การโจมตีระยะไกลก็เป็นไปไม่ได้
Tell her that Angela possesses extremely keen spatial awareness.บอกเธอว่า แองเจลามีประสาทรับรู้ ด้านพื้นที่ดีมากๆ
Temporal and spatial distortions are present.การบิดเบือนทางมิติและรอยโหว่ ยังตกค้างอยู่
Maybe it's the location. Walter, you think that this is spatial decay, don't you?วอลเตอร์ คุณคิดว่านี่เป็น การเสื่อมสลายของอวกาศ
No, you're running every phone call we've ever recorded through audio forensics, looking for a spatial match to your Alex call.เปล่าเลย นายกำลังตรวจดูสายโทรศัพท์ทุกสาย ที่เราได้ทำการบันทึก ตรวจหาพื้นที่ที่ตรงกันกับสายของอเล็กซ์
"Why do we multiply spatial dimensions so freely,ทำไมเราคูณมิติเพื่อให้ได้อย่างอิสระ
Add in the nine spatial dimensions of string theory, and people's heads explode.เพิ่มในเก้ามิติของทฤษฎีสตริง และหัวของผู้คนเกิดการระเบิด

spatial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视空间系统[shì kōng jiān xì tǒng, ㄕˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 视空间系统 / 視空間系統] visuo-spatial sketchpad
矢量[shǐ liàng, ㄕˇ ㄌㄧㄤˋ, 矢量] vector (spatial)

spatial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空間経済学[くうかんけいざいがく, kuukankeizaigaku] (n) spatial economics
空間軸[くうかんじく, kuukanjiku] (n) spatial axis
立体構造[りったいこうぞう, rittaikouzou] (n,adj-no) spatial structure; structural arrangement
配光[はいこう, haikou] (n) light distribution (e.g. in candle-power or candela); luminous intensity distribution; spatial distribution of luminous intensity
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
視空間[しくうかん, shikuukan] (n) (1) visual space; (adj-f) (2) visuospatial
視空間失認[しくうかんしつにん, shikuukanshitsunin] (n) visuospatial agnosia
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)

spatial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงพื้นที่[adj.] (choēng pheū) EN: spatial ; areal FR: spatial
ข้อมูลเชิงพื้นที่[n. exp.] (khømūn choē) EN: spatial data FR: données spatiales [fpl]
เที่ยวบินอวกาศ[n. exp.] (thīo bin aw) EN: space flight [m] FR: vol spatial [m]
ยานอวกาศ[n.] (yān-awakāt) EN: spacecraft ; spaceship FR: vaisseau spatial [m] ; engin spatial [m]
ยานอวกาศโซยุซ[n. exp.] (yān-awakāt ) EN: Soyuz Spacecraft FR: vaisseau spatial Soyuz [m]
ยานขนส่งอวกาศ[n. exp.] (yān khonson) EN: FR: vaisseau spatial [m]
ชุดอวกาศ[n. exp.] (chut awakāt) EN: space suit FR: combinaison spatiale [f]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
การเดินทางสำรวจอวกาศ[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: exploration de l'espace [f] ; exploration spatiale [f] ; conquête de l'espace [f]
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awa) EN: space shuttle FR: navette spatiale [f]
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศนานาชาติ[n. prop.] (Sathānī Awa) EN: International Space Station (ISS) FR: Station spatiale internationale [f]
อุตสาหกรรมอวกาศ[n. exp.] (utsāhakam a) EN: FR: industrie spatiale [f]

spatial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
räumliche Lokalität {f} [comp.]spatial location
Raumerleben {n}spatial experience
flächendifferenziert {adj}spatially distributed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spatial
Back to top