ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space shuttle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space shuttle*, -space shuttle-

space shuttle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space shuttle (n.) กระสวยอวกาศ Syn. spacecraft
English-Thai: HOPE Dictionary
space shuttlen. กระสวยอวกาศ (เครื่องบินและยานอวกาศลำแรกของโลกโดยอเมริกาในป' ค.ศ.1981)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the name of the space shuttle Colonel Masterson flew on.มันเป็นชื่อกระสวยอวกาศ ที่ลุงโคโลเนล มาสเตอร์สันบินอยู่
We won't fly there in the space shuttle or drive in some gaudy, tacky limo.เราจะไม่บินไปอะไรเทือกนั้น หรือขับรถยาวๆหรูๆ
It's about the first crew ever to go up in the space shuttle program.มันเกี่ยวกับลูกเรือรุ่นแรกที่ได้ขึ้นไป ในโครงการกระสวยอวกาศ
Look, this is just speculation, but unlike a chemical or fission explosion, fusion reactions release about four billion times more energy than the hydrogen oxygen mixture that powers the main engines of the Space Shuttle and 100 times more than the fusionดูเหมือนนี่เป็นเพียงการคาดดารณ์ แต่ไม่ชอบ เคมี หรือ ระเบิดฟิชชั่นเลย ฟิวชั่น เป็นการปล่อยพลังงานมากกว่า 4 พันล้านต่อครั้ง
Now, as part of the space shuttle programme, they've developed a far superior plastic compound, one that won't kill you.ในส่วนหนึ่งของโครงการกระสวยอวกาศ พวกเขาพัฒนาส่วนประกอบพลาสติก ที่ดีกว่านั้นอย่างมาก แบบที่จะไม่ทำร้ายคุณ
Laptop, space shuttle, nanotechnology, ninja.โน๊ตบุ๊ค กระสวยอวกาศ นาโนเทคโนโลยี เอ้อ นินจา
Radio transmission, space shuttles-ส่งคลื่นสัญญาณวิทยุ, กระสวยอวกาศ...
We're making meth here, not space shuttles.นี่เราปรุงยากันนะ ไม่ใช่เครื่องบินอวกาศ
Check planes, trains, boats, everything short of the goddamn space shuttle.ทั้ง รถไฟ เครื่องบิน จรวด ทุกอย่าง
Stargate, MK-Ultra, the space shuttle.สตาร์เกท เอ็มเค-อูลตร้า กระสวยอวกาศ
Over there, it's the bat-space shuttle.- ตรงนั้นก็กระสวยอวกาศค้างคาว

space shuttle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋进号[fèn jìn hào, ㄈㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, 奋进号 / 奮進號] space shuttle Endeavor
挑战者号[tiǎo zhàn zhě hào, ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ ㄓㄜˇ ㄏㄠˋ, 挑战者号 / 挑戰者號] space shuttle Challenger
太空飞船[tài kōng fēi chuán, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 太空飞船 / 太空飛船] space shuttle
航天飞机[háng tiān fēi jī, ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄈㄟ ㄐㄧ, 航天飞机 / 航天飛機] space shuttle

space shuttle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペースシャトル[, supe-sushatoru] (n) space shuttle; (P)

space shuttle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระสวยอวกาศ[n. exp.] (krasūay awa) EN: space shuttle FR: navette spatiale [f]

space shuttle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumfähre {f}space shuttle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space shuttle
Back to top