ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sociology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sociology*, -sociology-

sociology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sociology (n.) สังคมวิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
sociology(โซซีออล'โลจี) n. สังคมวิทยา
English-Thai: Nontri Dictionary
sociology(n) สังคมวิทยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sociologyสังคมวิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังคมวิทยา (n.) sociology
สังคมวิทยา (n.) sociology See also: social sciences
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (n.) sociology and anthropology See also: social sciences and anthropology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had sociology with her last year.ปีก่อนเราเรียนสังคมวิทยาด้วยกัน
But you can't get serious In the sociology stacks, right?แต่ห้องสมุด ทำอะไรไม่สะดวก
I was cramming for this really boring sociology class, and I looked up, and this girl was staring at me.ฉันกำลังเร่งท่องจำ เนื้อหาวิชาสังคมวิทยาที่แสนจะน่าเบื่อ พอฉันเงยหน้าขึ้นมา ผู้หญิงคนนึงก็จ้องมาที่ฉัน
Uh, it's from my sociology prof.เอิ่ม จาก ครูสอนวิชาสังคมวิทยาของฉันนี่
I can't just start caring about sociology and frat parties.ผมไม่สามารถที่จะใส่ใจ เกี่ยวกับสังคมวิทยา หรืองานปาร์ตี้ได้
Sociology major from India. Everyone?มาจากอินเดีย คณะสังคม คนอื่นๆหล่ะ
Graduated Canterbury University in 1993 with a double first in politics and sociology.จบจากวิทยาลัยแคนเตอร์บิวรี่ ปี 1993 ด้านรัฐศาสตร์และสังคมวิทยา
Most of us have done extensive post-graduate work in areas such as abnormal psychology and sociology,พวกเราส่วนใหญ่เคยทำงานในสายงานตามที่เราจบมา เช่น จิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปกติของบุคลิกภาพ หรือสังคมวิทยา
As well as b.a.s in psychology and sociology.และก็ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยาด้วย
Oh, before I forget, I talked to the registrar, and your major is-- drum roll--Sociology...โอ้ เกือบลืมแหน่ะ ฉันเพิ่งไปคุยกับคนรับลงทะเบียนมาหน่ะ และวิชาเอกของเธอคือ วิชาสังคมวิทยา

sociology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会学[shè huì xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 社会学 / 社會學] sociology

sociology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソシオロジー[, soshioroji-] (n) sociology
動物社会学[どうぶつしゃかいがく, doubutsushakaigaku] (n) animal sociology
法社会学[ほうしゃかいがく, houshakaigaku] (n) sociology of law
現象学的社会学[げんしょうがくてきしゃかいがく, genshougakutekishakaigaku] (n) phenomenological sociology
言語社会学[げんごしゃかいがく, gengoshakaigaku] (n) (See 社会言語学) linguistic sociology
社会学[しゃかいがく, shakaigaku] (n) sociology; (P)

sociology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังคมวิทยา[n. exp.] (sangkhomwit) EN: social sciences ; sociology FR: sciences sociales [fpl] ; sociologie [f]
สังคมวิทยาการเมือง[n. exp.] (sangkhomwit) EN: political sociology FR: sociologie politique [f]
สังคมวิทยาเมือง[n. exp.] (sangkhomwit) EN: urban sociology FR: sociologie urbaine [f]
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม[n. exp.] (sangkhomwit) EN: industrial sociology FR: sociologie industrielle [f]

sociology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebssoziologie {f}industrial sociology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sociology
Back to top