ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snail*, -snail-

snail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snail (n.) หอยทาก Syn. slug
English-Thai: HOPE Dictionary
snail(สเนล) n. หอยทากหรือหอยโข่ง (Gastropoda) ,คนขี้เกียจ,คนที่กระทำอะไรช้า ๆ ,ขนมปังยัดไส้รูปคล้ายหอยโข่ง,สัตว์ที่เคลื่อนตัวได้ช้า, See also: snaillike adj., Syn. sluggard
English-Thai: Nontri Dictionary
snail(n) หอยโข่ง,หอยทาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
snail mailไปรษณีย์อืดอาด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snailsหอยทาก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขม (n.) freshwater snail Syn. หอยขม
หอยขม (n.) freshwater snail
หอยโข่ง (n.) apple snail See also: Pila ampullacea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guy opens it, and there on his porch is the snail who says, "What the heck was all that about?"คนก็ไปเปิดประตู และสิ่งที่อยู่หน้บ้านเขาคือ หอยทาก เขาบอก "นั่นมันเรื่องอะไรกันฟะ"
Well, see, it took two years for the snail ...คือเป็นงี้ มันต้องใช้เวลา 2ปีที่หอยทากจะ..
Seems a snail fell into a French nuclear reactorlดูเหมือนว่าเจ้าหอยทากจะตกลงไปในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
I thought maybe it'd be a mud snail bride* (*Korean folktale)เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็น"Snail Lady"
E-mail, snail mail, chain mail.เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“, เธ‰เธฑเธ™เธ‚เธญเธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ—เธตเนˆ เธ”เธนเธœเธกเธ•เน‰เธญเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธ™เธตเน‰
And while it's a nice idea to imagine a typical snail with a spiral, for instance -- and you know there are spiral galaxies, for instance -- the question is, why is this shape gonna be also in the sky?และในขณะที่มันเป็นความคิดที่ดี ที่จะจินตนาการหอยทากทั่วไปที่มี เกลียวเช่น - และคุณรู้ว่ามีกาแลคซีเกลียวเช่น -
You can't just turn someone into a snail and then step on them, can you?คุณจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งเป็นหอยทาก แล้วเหยียบเขาไม่ได้หรอก
Only Luddites use snail mail.มีแต่พวกต่อต้านเทคโนโลยี(Luddite)เท่านั้น ที่ใช้ snail mail
Like a baby snail peeking out of his shell.หยั่งกับลูกหอยทาก hyá'g káblukhoyţak ที่คอยๆโงหัวมาจากเปลือก ţi'xoy~ gôhvá majak plewok
Slime and snailsหนอนตัวเหนียวหรือหอยทาก
Almost all the snails in the world have... anticlockwise spiralsหอยเกือบทั้งโลกมี... รอยขดทวนเข็มนาฬิกา
Turn you into a snail?สาปให้กลายเป็นหอยทากดีมั๊ย?

snail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 福寿螺 / 福壽螺] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s
裂体吸虫[liè tǐ xī chóng, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄧˇ ㄒㄧ ㄔㄨㄥˊ, 裂体吸虫 / 裂體吸蟲] schistosome, parasitic flatworm causing snail fever (bilharzia or schistosomiasis)
杀螺剂[shā luó jì, ㄕㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, 杀螺剂 / 殺螺劑] snail poison
罗汉病[luó hàn bìng, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄅㄧㄥˋ, 罗汉病 / 羅漢病] snail fever (bilharzia or schistosomiasis), disease caused by schistosome parasitic flatworm
腹足[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, 腹足] gastropod (class of mollusks including snails)
腹足纲[fù zú gāng, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 腹足纲 / 腹足綱] gastropod (class of mollusks including snails)
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 蛞] snail; slug; mole cricket
[yú, ㄩˊ, 蝓] snail
[wō, ㄨㄛ, 蜗 / 蝸] snail; Taiwan pr. gua1; also written 蝸牛|蜗牛
蜗居[wō jū, ㄨㄛ ㄐㄩ, 蜗居 / 蝸居] snail's home; fig. humble abode
蜗庐[wō lú, ㄨㄛ ㄌㄨˊ, 蜗庐 / 蝸庐] snail's hut; fig. humble abode; my little hut
蜗牛[guā niú, ㄍㄨㄚ ㄋㄧㄡˊ, 蜗牛 / 蝸牛] snail
蜗牛[wō niú, ㄨㄛ ㄋㄧㄡˊ, 蜗牛 / 蝸牛] snail
蜗蜒[wō yán, ㄨㄛ ㄧㄢˊ, 蜗蜒 / 蝸蜒] snail
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 螺] spiral shell; snail; conch

snail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスカルゴ[, esukarugo] (n) (edible) snail (fre
ででむし[, dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail
海産巻き貝;海産巻貝[かいさんまきがい, kaisanmakigai] (n) sea snail
玉貝;珠貝[たまがい;タマガイ, tamagai ; tamagai] (n) (1) (uk) moon snail (Naticidae spp.); moon shell; (2) (uk) (See 阿古屋貝) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster
螺;海螺[つぶ;つび(ok);つみ(ok);ツブ, tsubu ; tsubi (ok); tsumi (ok); tsubu] (n) (1) (つぶ, ツブ only) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.); (2) (See 螺・にし) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail)
螺;辛螺[にし;ニシ, nishi ; nishi] (n) (uk) small spiral-shelled snail
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails)
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails
巻き貝;巻貝[まきがい, makigai] (n) snail; spiral shell
泡舟貝;安房船貝[あわぶねがい;アワブネガイ, awabunegai ; awabunegai] (n) (uk) Bostrycapulus gravispinosus (species of spiny slipper snail)
牛の歩み[うしのあゆみ, ushinoayumi] (n) snail's pace
牛歩[ぎゅうほ, gyuuho] (n) snail's pace; slow progress; (P)
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
物洗貝[ものあらがい;モノアラガイ, monoaragai ; monoaragai] (n) (uk) Japanese big-ear radix (pond snail, Radix auricularia japonica)
瑠璃貝[るりがい;ルリガイ, rurigai ; rurigai] (n) (uk) elongate janthina (species of purple sea snail, Janthina globosa)
翁恵比須[おきなえびす;オキナエビス, okinaebisu ; okinaebisu] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
翁戎貝;翁恵比須貝[おきなえびすがい;オキナエビスガイ, okinaebisugai ; okinaebisugai] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
蝸牛[かぎゅう;かたつむり;でんでんむし;カタツムリ, kagyuu ; katatsumuri ; dendenmushi ; katatsumuri] (n) (1) (uk) snail; (n,adj-no) (2) (かぎゅう only) (abbr) (See 蝸牛殻) cochlea
長螺;長辛螺[ながにし;ナガニシ, naganishi ; naganishi] (n) (uk) perplexed spindle (species of sea snail, Fusinus perplexus)

snail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høit) EN: snail fossil FR:
หอยขม[n.] (høi khom) EN: freshwater snail ; pond snail ; Filopaludina doliaris FR:
หอยโข่ง[n.] (høikhōng) EN: apple snail FR: ormeau [m]
หอยทาก[n. exp.] (høi thāk) EN: snail [m] FR: escargot [m]
แกงคั่วหอยขม[n. exp.] (kaēngkhūa h) EN: Thai pond snail curry ; pond snail and betel leaves curry FR:
ขม[n.] (khom) EN: freshwater snail FR:
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
ช้ามาก ๆ = ช้ามากๆ[adv.] (chā māk-māk) EN: at a snail's pace FR: à la vitesse de l'escargot
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
งวงหอยทาก [n. exp.] (ngūang høit) EN: snail's tentacle FR: tentacule d'escargot [m]
เต่านา[n.] (taonā) EN: snail-eating turtle ; Malayemys Lindholm FR: Malayemys Lindholm

snail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelschnecke {f} (Ampullaria) [zool.]apple snail; mystery snail
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail
(Malaiische) Turmdeckelschnecke {f} [zool.]Malaysian trumpet snail
Schneckenpost {f}snail mail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snail
Back to top