ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smokestack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smokestack*, -smokestack-

smokestack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smokestack (n.) ปล่องควันสูง See also: ปล่องไฟสูง, ปล่องควัน Syn. flue, pipe, stack
English-Thai: HOPE Dictionary
smokestackn. ปล่องไฟ,ปล่องไฟใหญ่,ปล่องควัน., Syn. stack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a heart! It's a train's smokestack!ฉันกินปล่องควันรถไฟต่างหากล่ะ
How can a person eat a train's smokestack?คนเราจะไปกินปล่องควันรถไฟได้ยังไง
Now in her research is this picture of their smokestack.ในการวิจัยของเธอ มีภาพของปล่องไฟพวกนี้

smokestack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙塵[えんじん, enjin] (n) dust; smokestack smoke; battle scene
重厚長大産業[じゅうこうちょうだいさんぎょう, juukouchoudaisangyou] (n) smokestack industry
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smokestack
Back to top