ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skillfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skillfully*, -skillfully-

skillfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skillfully (adv.) อย่างสามารถ
skillfully (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. adeptly, proficiently Ops. unadroitly
skillfully (adv.) อย่างมีทักษะ See also: อย่างชำนาญ Syn. capably, proficiently Ops. incapably, unskillfully, unadroitly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่อง (adv.) skillfully See also: expertly, proficiently Syn. ชำนาญ
ช่ำชอง (adv.) skillfully See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ
ชำนาญ (adv.) skillfully See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน
ยวดยง (adv.) skillfully See also: expertly Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง

skillfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one
手際良く(P);手際よく[てぎわよく, tegiwayoku] (adv) efficiently; skillfully; cleverly; (P)
旨く;巧く;上手く[うまく, umaku] (adv) (1) skilfully; skillfully; well; aptly; cleverly; (2) successfully; smoothly; (3) deliciously
高山流水[こうざんりゅうすい, kouzanryuusui] (n) (1) high mountains and running water; the beauty of nature; (2) beautifully (skillfully) played music

skillfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
พลิกพลิ้ว[v. exp.] (phlik phliū) EN: dodge artfully ; dodge skillfully FR:
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully ; be a good talker FR: parler avec éloquence
เปรื้อย[adv.] (prēuay) EN: skillfully FR:
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿng) EN: skillfully ; handily FR: habilement
ยวดยง[adv.] (yūatyong) EN: skillfully FR:
งุ่มง่าม[adv.] (ngūm-ngām) EN: slowly ; clumsily ; awkwardly ; unskillfully FR: maladroitement ; gauchement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skillfully
Back to top