ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-skillfully-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น skillfully, *skillfully*,

-skillfully- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one

-skillfully- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment
พลิกพลิ้ว[v. exp.] (phlik phliū) EN: dodge artfully ; dodge skillfully FR:
พูดเก่ง[v. exp.] (phūt keng) EN: speak skillfully ; be a good talker FR: parler avec éloquence
เปรื้อย[adv.] (prēuay) EN: skillfully FR:
อย่างคล่องแคล่ว[adv.] (yāng khlǿng) EN: skillfully ; handily FR: habilement
ยวดยง[adv.] (yūatyong) EN: skillfully FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -skillfully-
Back to top