ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sink in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sink in*, -sink in-

sink in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sink in (phrv.) ซึมเข้า Syn. soak in
sink in (phrv.) (เรือ) จมใน
sink into (phrv.) (เรือ) จมใน Syn. sink in
sink into despair (idm.) ซึมเศร้า See also: เศร้าโศก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่วง (v.) make something sink in the water See also: have something sunk in the river, be submerged under water Syn. ถ่วงน้ำ
ถ่วงน้ำ (v.) make something sink in the water See also: have something sunk in the river, be submerged under water
บุ๋ม (v.) sink in See also: dent Syn. บุบ, ยุบ
ทรุดนั่ง (v.) sink into a chair See also: lower oneself into a sitting position, sit Ops. ลุกยืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deong, if this doesn't begin to sink in pretty soon, this country...{\cHFFFFFF}Deong ถ้านี้ไม่ได้เริ่มต้น จะจมลงไปในสวยเร็ว ๆ นี้ {\cHFFFFFF}ประเทศนี้ ...
Now, why don't you just take a second... and let that sink in there, champ?แล้วทำไมนาย ไม่ใจเย็น ๆ และทำความเข้าใจซะ
SHE HAS HIDDEN UNDER THE SINK IN THE BATHROOM.ที่ยายซ่อนไว้ใต้ซิ้งในห้องน้ำน่ะ
I'm looking for you, girl. Oh. Yeah, let that sink in for a second.ฉันกำลังตามหาเธอ สาวน้อย ปล่อยนี่ไว้ซักพักเถอะนะ
♪ ♪ Gonna let it sink in#มันจะทำให้นายยิ่งจมดิ่งลงไป#
Didn't sink in at the time, but even then, you were willing to die for me.มันจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้ และต่อไป คุณยอมตายเพื่อฉัน
Check under the sink in the kitchen.ลองดูใต้ซิงค์ล้างจานซิ
Most boats would sink in a flood.เรือส่วนใหญ่จะจมตอนน้ำท่วม
Is how fucked up this situation is ever gonna sink in with you?จะต้องจมไปกับสถานการณ์แย่ๆ แบบนี้ไปกับคุณน่ะหรอ
From the drawer to the left of the sink in the kitchen.ที่หยิบมาจากลิ้นชักข้างอ่างล้างจานในครัว
After the wedding, the fears began to sink in, take hold.หลังจากงานแต่งงาน ความกลัวก็เริ่มจมลงไป จับเอาไว้
This is a new day, and I just think we need to take a moment and let that sink in.ยังมีวันใหม่ และผมเพียงคิดว่า เราจำเป็นต้องใช้เวลา สักชั่วขณะ เพื่อปล่อยให้มัน ซึมซับเข้ามา

sink in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
減り込む;めり込む;滅り込む(iK)[めりこむ, merikomu] (v5m,vi) to sink into; to cave in
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel)
落ち窪む[おちくぼむ, ochikubomu] (v5m) to sink in; to cave in
黙り込む;黙りこむ[だまりこむ, damarikomu] (v5m,vi) to say no more; to sink into silence

sink in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรุดนั่ง[v. exp.] (sutnang) EN: sink into a chair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sink in
Back to top