ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

showily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *showily*, -showily-

showily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
showily (adv.) อย่างโอ้อวด Syn. gaily, ostentatiously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า showily
Back to top