ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sexual intercourse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sexual intercourse*, -sexual intercourse-

sexual intercourse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sexual intercourse (n.) การร่วมเพศ See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส Syn. coitus, copulation
English-Thai: HOPE Dictionary
sexual intercoursen. การร่วมเพศ,การร่วมประเวณี,การสังวาส., Syn. sexual commerce
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กามกิจ (n.) sexual intercourse
กามราคะ (n.) sexual intercourse
การร่วมประเพณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมรส, การร่วมรัก
การร่วมประเวณี (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมสังวาส
การร่วมรส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรัก
การร่วมรัก (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส
การร่วมสังวาส (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมประเวณี
การเสพสังวาส (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก
ประเวณี (n.) sexual intercourse See also: coition, copulation Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก
เซ็กส์ (n.) sexual intercourse Syn. กาม, กามารมณ์, กามราคะ
เมถุน (n.) sexual intercourse See also: carnality Syn. การร่วมประเวณี, การร่วมสังวาส
กระทำกามกิจ (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
ประเวณี (v.) have a sexual intercourse See also: copulate, have sex Syn. เสพสังวาส, ร่วมรัก
มีเพศสัมพันธ์ (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
สมพาส (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด
เย็ด (v.) engage in sexual intercourse See also: copulate, have sex, have sexual relations Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส
เสพเมถุน (v.) have a sexual intercourse Syn. ร่วมประเวณี, เสพสังวาส, ร่วมประเวณี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่
Would you advise Parker that sexual intercourse at age 16 is a wise decision?คุณแนะนำพาร์คเกอร์เรื่องการมีความสัมพันธ์ เกี่ยวกับเซ็กส์ ตอนอายุ 16 มันเป็นวิธีการตัดสินใจ?
Did you have sexual intercourse with all of these men?แล้วคุณมีเพศสัมพันธ์กับ ผู้ชายทั้งหมดนี้เลยรึเปล่า?
Leonard, is it awkward for you knowing that one of your dear friends had sexual intercourse with a woman you used to love in the very place you lay your head?เลนเนิร์ด นายอึดอัดใจรึเปล่า ที่รู้ว่าเพื่อนของนาย มีความสัมพันธ์ทางเพศ กับผู้หญิงที่นายเคยรัก
Unless you call having sexual intercourse 16 times a week adequate training.ยกเว้นกรณีที่คุณโทรที่มีเพศสัมพันธ์ 16 ครั้งต่อสัปดาห์การฝึกอบรมอย่างเพียงพอ
And finally, sexual intercourse with Rusty Waters.และในที่สุดการมีเพศสัมพันธ์ ... ด้วยน้ำสนิม.
I can tell you that fully consensual, emotionally driven, not-for-profit sexual intercourse has been attained.บอกได้เลยว่ามีเพศสัมพันธ์ที่สมยอม เป็นไปตามอารมณ์ ไม่ใช่เพี่อกำไร ได้รับและเกิดขึ้นแล้ว
sexual intercourse with any other student, teacher or animal or combination of the above including oral sex and/or use of sex toys, on the premises.มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียน, อาจารย์, สัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมารวมกัน รวมทั้งการใช้ปาก, อุปกรณ์
I'm gonna have... sexual intercourse, baby.ผมกำลังจะมีเพศสัมพันธ์แล้วทูนหัว
So the ancient tantric practice of using sexual intercourseฉะนั้นพวกตันตระโบราณจึฝึกฝน โดยการใช้วิธีร่วมสังวาส
Um, uh, so medically, um, Meredith and George had sexual intercourse?เอ่อ... คือทางการแพทย์แล้ว เมเรดิธกับจอร์จ มีเซ็กส์กันหรอ

sexual intercourse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房事[fáng shì, ㄈㄤˊ ㄕˋ, 房事] sexual intercourse (between married couple)
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, 行房] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb
交合[jiāo hé, ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 交合] sexual intercourse; to copulate
性交[xìng jiāo, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ, 性交] sexual intercourse

sexual intercourse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっくんちょ;ばくんちょ[, bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse
和姦[わかん, wakan] (n) (consensual) sexual intercourse
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
情交[じょうこう, joukou] (n,vs) intimacy; sexual intercourse
本番[ほんばん, honban] (n) (1) performance; take; going before an audience or on-air; (2) game; season; crucial moment; (3) actual sexual intercourse (i.e. not simulated); (P)
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
セックス[, sekkusu] (n,vs) sexual intercourse; (P)
にゃにゃ;にゃんにゃん[, nyanya ; nyannyan] (n,vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n,vs) (3) sexual intercourse; making out
交わり[まじわり, majiwari] (n) (1) acquaintance; relations; fellowship; (2) sexual intercourse; (3) intersection
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

sexual intercourse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse FR: rapport sexuel [m]
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
หนุมานขย่มตอ[n. exp.] (hanumān kha) EN: "woman on top" position for sexual intercourse FR:
กาเมสุมิจฉาจาร[n.] (kāmesumitch) EN: sexual misconduct ; sensual misconduct ; unlawful sexual intercourse ; adultery FR:
กามกิจ[n.] (kāmmakit) EN: sexual intercourse ; intercourse ; sexual activity ; sex FR: rapport sexuel [m] ; relation sexuelle [f]
กามราค[n.] (kāmmarāk) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n.] (kāmmarākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; lust ; lasciviousness FR:
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
การร่วมประเวณี[v. exp.] (kān ruam pr) EN: sexual intercourse ; sexual relations FR:
ความสัมพันธ์ทางเพศ[n. exp.] (khwām samph) EN: intimacy ; sexual intercourse ; affair FR: relation sexuelle [f] ; relation [f]
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]
เพศสัมพันธ์[n. exp.] (phēt sampha) EN: sex ; sexual intercourse ; sexual relations FR: relation sexuelle [f]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse FR: coït [m] ; copulation [f]
ร่วมประเวณี[v.] (ruamprawēnī) EN: have sexual intercourse ; have sexual relations FR: baiser (fam.)
สังวาส[v.] (sangwāt) EN: copulate ; make love ; have sexual intercourse FR: copuler ; avoir un rapport sexuel ; forniquer (fam.)
สมพาส[n.] (somphāt) EN: sexual intercourse FR:
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:

sexual intercourse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beischlaf {m}sexual intercourse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sexual intercourse
Back to top