ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sesame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sesame*, -sesame-

sesame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sesame (n.) ต้นงาเป็นต้นไม้เขตร้อน See also: เมล็ดงา
sesame (n.) งา
English-Thai: HOPE Dictionary
sesame(เซส'ซะมี) n. ต้นงา,เมล็ดงา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sesameงา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งา (n.) sesame See also: benne, benny, bene, Sesamum indicum
น้ำมันงา (n.) sesame oil
กระยาสารท (n.) Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and sugar See also: u
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You fry up the beef, add a dash of sesame oil, you boil it with soaked seaweed... fantastic!คุณทอดเนื้อ แล้วเติมน้ำมันงาด้วย แล้วคุณก็ต้มกับสาหร่ายทะเล... .
How about some sesame crackers to go with that?เอาขนมปังกรอบงาแกล้มด้วยมั้ย
Easy, there were only 83 sesame seeds on his bun.ง่ายๆเพราะว่ามีแค่ งา83เม็ดบนขนมปังไง
Are we going to put some sesame oil in it?เราใส่น้ำมันงาลงไปได้ไหม?
Welcome to Sesame Street. Today's word is "expiation."วิชาสอนภาษาวันนี้ สอนคำว่าวังเวยเลือด
COMING HOME TO SESAME CHICKEN FROM RED PANDA,ที่มีไก่คั่วงาจากร้านเร้ด แพนด้ารออยู่
They say "erection" on Sesame Street.พวกเขายังพูดในรายการเด็กเลย
I faked my way into a job as a Spanish teacher at a community college, relying on phrases from Sesame Street.ผมหาทางปลอมตัวเองเข้ามาเป็นครูสอนวิชาภาษาสเปน ที่วิทยาลัยชุมชน ทำนองเดียวกับ ในเรื่อง Sesame Street
No sesame seeds, all right?ไม่มีเม็ดงา ตกลงมั้ย
Some massive allergic reaction to sesame oil.ซึ่งมีปฏิกริยารุนแรง กับ น้ำมันงา
You knew that Geoff was allergic to sesame oil.คุณรู้ว่าเจฟ แพ้น้ำมันงา
You never watched Sesame Street?คุณไม่เคยดู เซซามี่สตรีท เหรอ

sesame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
油料作物[yóu liào zuò wù, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ˋ, 油料作物] oil crop (rape, peanut, soy, sesame etc); oil-bearing crop
白芝麻[bái zhī ma, ㄅㄞˊ ㄓ ㄇㄚ˙, 白芝麻] sesame seed
胡麻籽[hú má zǐ, ㄏㄨˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, 胡麻籽] sesame seed
芝麻[zhī ma, ㄓ ㄇㄚ˙, 芝麻] sesame (seed)
芝麻油[zhī ma yóu, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄧㄡˊ, 芝麻油] sesame oil
芝麻酱[zhī ma jiàng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄐㄧㄤˋ, 芝麻酱 / 芝麻醬] sesame paste
芝麻饼[zhī ma bǐng, ㄓ ㄇㄚ˙ ㄅㄧㄥˇ, 芝麻饼] sesame biscuit
香油[xiāng yóu, ㄒㄧㄤ ㄧㄡˊ, 香油] sesame oil; perfumed oil
麻油[má yóu, ㄇㄚˊ ㄧㄡˊ, 麻油] sesame oil
麻酱[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻酱 / 麻醬] sesame paste
麻醬[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻醬] sesame paste (sauce)
陈谷子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, 陈谷子烂芝麻 / 陳谷子爛芝麻] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip

sesame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンセサミ[, o-punsesami] (n) open sesame
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu
セサミ[, sesami] (n) (See 胡麻) sesame
叩き牛蒡[たたきごぼう, tatakigobou] (n) burdock root seasoned with sesame
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi
胡麻[ごま, goma] (n) (uk) sesame (seeds)
胡麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce
胡麻塩[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair
七味[しちみ, shichimi] (n) (1) seven delicious flavors (flavours); (2) (abbr) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.); shichimi
七味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
七色唐辛子[なないろとうがらし, nanairotougarashi] (n) (See 七味唐辛子) blend of seven spices (cayenne, sesame, Japanese pepper, citrus peel, etc.)
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame)
開けごま;開け胡麻;拓け胡麻[ひらけごま, hirakegoma] (exp) Open Sesame!

sesame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอยน้ำขิง[n. exp.] (būaløi nām ) EN: sesame balls in ginger syrup FR:
บัวลอยงาดำ[n. exp.] (būaløi ngā ) EN: black sesame balls FR:
ขนมปังงาดำ[n. exp.] (khanompang ) EN: black sesame bread FR:
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวมธุปายาส[xp] (khāo mathup) EN: sweet sticky rice mixed with honey and Thai sesame FR:
ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก[xp] (khāonīodam ) EN: black sweet sticky rice topped with sweetened young coconut mixed with sesame FR:
กระยาทิพย์[n.] (krayāthip) EN: peanut sesame and honey brittle FR:
เมล็ดงา[n. exp.] (malet ngā) EN: sesame seeds FR: graines de sésame [fpl]
น้ำมันงา[n. exp.] (nāmman ngā) EN: sesame oil ; sesame seed oil FR: huile de sésame [f]
งา[n.] (ngā) EN: sesame ; sesame seed ; benne ; benny ; bene FR: sésame [m]
งาดำ[n. exp.] (ngā dam) EN: black sesame FR: sésame noir [m]
งาตัด[n.] (ngātat) EN: sesame brittle ; sesame bar FR:
เทียนสบัดงา[xp] (thīen sabat) EN: chewy sticky rice flour dumpling stuffed with savory bean paste coated with sesame FR:
เทียนเสวย[n. exp.] (thīen sawoē) EN: chewy sticky rice flour dumpling coated with sesame FR:
ติละ[n.] (tila) EN: sesame FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sesame
Back to top