ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seek

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seek*, -seek-

seek ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seek (vt.) ค้นหา See also: ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา Syn. search, look for, attempt
seek (vi.) มองหา See also: แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ Syn. look for
seek (vt.) สอบถาม See also: สอบหา, สืบหา Syn. investigate, examine, inquire, request
seek after (phrv.) แสวงหา (คำเก่า) See also: ค้นหา Syn. look for, search after, search for, seek for
seek for (phrv.) แสวงหา (คำเก่า) See also: ค้นหา Syn. look for, quest for, search after, search for, seek after
seek from (phrv.) มองหา (บางสิ่ง) เพื่อป้องกันจาก
seek into (phrv.) ตรวจสอบรายละเอียด
seek out (phrv.) ค้นหาอย่างหนัก Syn. search out
seeker (n.) ผู้แสวงหา See also: ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ Syn. inquirer, searcher, explorer
seeking nomination (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. campaigning, electioneering
English-Thai: HOPE Dictionary
seek(ซีค) (sought,sought,seeking,seeks} vt. ค้นหา,หา,ค้นคว้า,แสวงหา,สอดส่องหา,สืบหา,พยายามได้มา,ถามหา,สอบหา,สำรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา, See also: seeker n., Syn. search for,request,inquire
English-Thai: Nontri Dictionary
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงจรรวม (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ
วงจรเบ็ดเสร็จ (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรรวม
ไอซีคิว (n.) I Seek You See also: ICQ Syn. วงจรเบ็ดเสร็จ, วงจรรวม
ค้น (v.) seek See also: search for, look for Syn. แสวงหา, เสาะหา
ค้น (v.) seek See also: search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate Syn. ค้นหา, เสาะหา, หา
วิจิน (v.) seek See also: search Syn. เที่ยวหา, สืบเสาะ, ค้นหา, เสาะหา
สืบหา (v.) seek See also: search, quest, cast about Syn. สืบแสวงหา, ค้นหา
สืบเสาะ (v.) seek See also: search, trace, probe Syn. เสาะหา, แสวงหา, สืบหา, ค้นหา
สืบแสวงหา (v.) seek See also: search, quest, cast about Syn. ค้นหา
หาทาง (v.) seek See also: search for, look for Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา
จัดคู่ (v.) seek a mate
หาคู่ (v.) seek a mate Syn. จัดคู่
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
ลี้ภัย (v.) seek asylum See also: take to one´s heels, escape, flee, run away Syn. หนีภัย, หลบภัย
หนีภัย (v.) seek asylum See also: take to one´s heels, escape, flee, run away Syn. หลบภัย
ขวนขวาย (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, เสาะหา, แสวงหา
ขวายขวน (v.) seek for See also: search for Syn. กระตือรือร้น, ขวนขวาย, เสาะหา, แสวงหา
แสวงหา (v.) seek for See also: search for, look for Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
ใฝ่รู้ (v.) seek knowledge See also: yearn to know, long for knowledge, want to know Syn. ใคร่รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are you seeking?คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we, we drive them to seek understanding in some other place.{\cHFFFFFF}then we, we drive them to seek understanding in some other place.
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้
We do not seek conflict.เราไม่ได้มาสร้างปัญหา
"to seek his fortune across the sea.เพื่อเดินทางแสวงโชคในท้องทะเล
Ask yourself, why do you seek the Cup of Christ?ถามตัวเอง, ว่าทำไม ถึงตามหาถ้วยของพระคริสต์?
Your majesty, I have journeyed from afar to seek your daughter's hand.ฝ่าบาท ข้าเดินทางมาจากแดนไกล เพื่อมือของลูกสาวท่าน
A game for those who seek to find a way to leave their world behind.เกมสำหรับผู้ที่ค้นหา วิธีทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง...
"Jumanji. A game for those who seek to find a way to leave their world behind."จูแมนจี้ เกมสำหรับผู้ที่ หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลัง...
There are some here who seek vengeance for husbands... killed by your wolves.ฆ่าโดยหมาป่าของคุณ มีบางส่วนที่นี่ที่แสวงหาการแก้แค้นสามีเป็น...
I seek no help from wolves.ฉันขอความช่วยเหลือจากหมาป่าไม่
So work hard and seek your own salvation diligently."จงฝึกตนเพื่อไปสู่ การไถ่บาปอย่างถูกต้อง"
If they are a threat, then we need not seek them out. They will find us.ถ้าใช่เราไม่ต้องค้นหา พวกเขาจะมาเอง

seek ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死中求生[sǐ zhōng qiú shēng, ㄙˇ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ, 死中求生] to seek life in death (成语 saw); to fight for one's life
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 找对象 / 找對象] to seek a marriage partner; looking for a mate
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
避难[bì nàn, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ, 避难 / 避難] refuge; to take refuge; to seek asylum (political etc)
探访[tàn fǎng, ㄊㄢˋ ㄈㄤˇ, 探访 / 探訪] seek by inquiry or search; search; call on; visit
求取[qiú qǔ, ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩˇ, 求取] seek after
求职[qiú zhí, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ, 求职 / 求職] seek employment
求证[qiú zhèng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, 求证 / 求證] seek proof; seek confirmation
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ, 捉迷藏] hide and seek
寻的[xún dì, ㄒㄩㄣˊ ㄉㄧˋ, 寻的 / 尋的] homing; target-seeking (military)
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / 訪] inquire; seek; visit
寻欢作乐[xún huān zuò lè, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜˋ, 寻欢作乐 / 尋歡作樂] pleasure seeking (成语 saw); life of dissipation
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return
[mì, ㄇㄧˋ, 觅 / 覓] seek
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, 谋取 / 謀取] try to gain; to seek; to strive for; to obtain

seek ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークタイム[, shi-kutaimu] (n) {comp} seek time
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] (n) {comp} positioning time; seek time
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
問い合わせる(P);問合わせる;問合せる;問い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P)
尋ね求める[たずねもとめる, tazunemotomeru] (v1) to seek for
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for
発菩提心[はつぼだいしん, hatsubodaishin] (n) deciding to embrace Buddhism; deciding to seek enlightenment; seeking to have religious awakening
脚下照顧[きゃっかしょうこ, kyakkashouko] (exp) look carefully where your own footsteps fall; seek enlightenment by knowing yourself and not by watching others; know thyself
インフォシーク[, infoshi-ku] (n) {comp} Infoseek
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game)
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
シーカー[, shi-ka-] (n) seeker
シーク[, shi-ku] (n) (1) Sikh; (2) seek; (P)
フォーラムショッピング;フォーラム・ショッピング[, fo-ramushoppingu ; fo-ramu . shoppingu] (n) seeking a venue (usu. for litigation) (wasei
ものですから[, monodesukara] (exp) reason or excuse (nuance of seeking understanding)
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
亡命希望者[ぼうめいきぼうしゃ, boumeikibousha] (n) asylum seeker
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
就職希望者[しゅうしょくきぼうしゃ, shuushokukibousha] (n) applicant for a job; job seeker; job-hunter
希求[ききゅう, kikyuu] (n,vs) aspiring to; seek; demand; ask for
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
我田引水[がでんいんすい, gaden'insui] (n) seeking one's own interests; straining (the interpretation or argument) to suit one's own interests; drawing water for one's own field
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
求道者[きゅうどうしゃ, kyuudousha] (n) investigator; one who seeks the way
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle
金融機関離れ[きんゆうきかんばなれ, kinyuukikanbanare] (n) disintermediation; removing money from banks; seeking non-bank funds sources
難民申請者[なんみんしんせいしゃ, nanminshinseisha] (n) asylum seekers
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捜す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to seek

seek ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียดแว้ง[v.] (bīetwaēng) EN: seek additional profits FR:
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: ask for a gift ; beg ; ask as a favour ; beg alms ; seek alms ; ask for as a gift ; FR: demander la charité ; demander l'aumône
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
จับปลาสองมือ[v. (loc.)] (japplāsøngm) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
กำเสาะ[v.] (kamsǿ) EN: explore ; search ; look for ; seek FR:
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe FR: chercher ; rechercher
ค้น[v.] (khon) EN: search ; seek ; look for ; look sth up ; ransack ; frisk FR: chercher ; fouiller
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขวายขวน[v.] (khwāikhūan) EN: search for ; seek for FR:
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek FR: chasser ; poursuivre
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: seek refuge ; seek asylum FR:
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum ; shelter FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
ปลีกวิเวก[v. exp.] (plīk wiwēk) EN: make a retreat ; seek solitude ; find solitude FR:
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
เรียนปฏิบัติ[v. exp.] (rīen patiba) EN: seek advice ; obtain the benefice of counsel FR:
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong h) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes FR: faire campagne ; mener campagne
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press FR: provoquer ; exciter
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā p) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests FR:
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out FR: rechercher
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
สืบแสวงหา[v. exp.] (seūp sawaēn) EN: seek FR:
สืบเสาะ[v.] (seūpsǿ) EN: investigate ; search for ; seek FR:
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after FR: sonder ; explorer ; approfondir
จ๊ะเอ๋[n.] (ja-ē) EN: hide-and-seek FR: cache-cache [m]
จุดไต้ตำตอ[v. (loc.)] (juttaitamtø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks FR:
กามภพ[n.] (kāmmaphop) EN: places of sensuality ; the World of the sensual ones ; state of pleasure-seeking ; sphere of existence dominated by sensual pleasures FR:
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengch) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood FR: gagne-pain [m]
เล่นซ่อนแอบ[v. exp.] (len sǿn aēp) EN: play hide-and-seek FR: jouer à cache-cache
นักผจญภัย[n.] (nak phajonp) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker FR: aventurier [m]
พล็อมแพล็ม[v.] (phlǿmphlaen) EN: shine intermittently ; flicker ; appear and disappear ; play hide-and-seek FR:
ผู้ขอลี้ภัย[n. exp.] (phū khø lī ) EN: asylum seeker FR: demandeur d'asile [m]
โป้งแปะ[X] (pōng pae) EN: hide-and-seek FR: jeu de cache cache [m]

seek ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versteckspiel {n}hide and seek
Wiedergutmachung {f} | Wiedergutmachung verlangen fürredress | to seek redress for
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking
genusssüchtig {adj}pleasure-seeking
Seekadett {m} | Seekadetten
Asylant {m}person seeking (political) asylum
Suchfehler {m}seek error
Zugriffszeit {f} [comp.]seek time
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong
Sucher {m}seeker
Schatzsucher {m}treasure hunter; treasure seeker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seek
Back to top