ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seamstress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seamstress*, -seamstress-

seamstress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seamstress (n.) ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง Syn. needlewoman, sewer, seamster, dressmaker
English-Thai: HOPE Dictionary
seamstress(ซีม'สฺเทรส) n. หญิงเย็บผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the best seamstress in Camelot, I promise.แล้วก็เป็นช่างตัดเสื้อที่เก่งที่สุดในคาเมลอต ผมสัญญาเลย
Uh, seamstress named Rose Brown went missing over a year ago.ช่างเย็บผ้าสาวชื่อ โรส บราวน์ หายตัวไปเมื่อปีก่อน
She was a seamstress here.เธอเคยเป็นช่างเย็บผ้าที่นี่
Whoever the seamstress is, she isn't very skilled.ใครก็ตามที่เป็นช่างเย็บชุดนี้ เธอไม่มีความชำนาญ
Her role as a seamstress was a cover.อาชีพหญิงเย็บผ้าเป็นแค่หน้าฉาก
You're a seamstress?คุณเป็นช่างเย็บผ้าเหรอ
Do you want to see me working as a seamstress?อยากเห็นแม่รับจ้างเย็บเสื้อหรือไง
I act as an in-house seamstress, sort of track of things.ช่างเย็บผ้าน่ะ เย็บปักถักร้อยอะไรประมาณนั้น
What are you, a north korean seamstress?เธอเป็นอะไรน่ะ ช่างเย็บผ้าที่เกาหลีเหนือรึไง?
As a tailor or a seamstress,เป็นช่างตัดเสื้อหรือช่างเย็บผ้า
Tailors, seamstresses, that sort of thing.ร้านตัดเสื้อ ร้านเย็บเสื้อ พวกนั้นน่ะ
I already told Louis' seamstresses to make you a maid of honor dress from the brightest fuchsia they could find.ฉันบอกห้องเสื้อของหลุยส์ไปแล้ว ให้ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาว จากผ้าฟูเชียร์ที่สว่างที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหาได้

seamstress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress
縫工[ほうこう, houkou] (n) tailor; seamstress
針子[はりこ, hariko] (n) (See お針子) seamstress
裁縫師[さいほうし, saihoushi] (n) tailor; seamstress; dressmaker; clothier

seamstress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seamstress
Back to top