ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scission

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scission*, -scission-

scission ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scission (n.) การตัด See also: การแบ่ง, การแยก, รอยแตก, ความเฉียบขาด

scission ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P)

scission ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลิกสัญญา[n. exp.] (kān loēk sa) EN: rescission FR:

scission ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scission
Back to top