ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sanatorium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sanatorium*, -sanatorium-

sanatorium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sanatorium (n.) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย Syn. health resort, sanatorium, hospital
English-Thai: HOPE Dictionary
sanatorium(แซนนะทอ'เรียม) n. โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่นวัณโรคหรือโรคจิต) ,สถานพักฟื้นของผู้ป่วย pl. sanatoriums,sanatoria
English-Thai: Nontri Dictionary
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sanatoriumสถานพยาบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanatorium; sanitariumสถานอนามัย, สถานรักษาโรค, สถานพักฟื้น, สถานบำรุงสุขภาพ, สถานส่งเสริมสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สถานที่พักฟื้น (n.) sanatorium See also: convalescent hospital
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know I told you not to look into why my wife was in that sanatorium,ฉันรู้ฉันบอกคุณแล้ว ว่าไม่ให้ไปสืบเรื่องภรรยาฉัน ตอนอยู่ในสถานพักฟื้น
A trip to a French sanatorium, my motherการเดินทางสู่สถานฟื้นฟูที่ฝรั่งเศส \แม่ของฉัน
Doctor, You must get him to a sanatorium.คุณหมอ,คุณต้องไปโรงพยาบาล
Does your current law enforcement incarcerate all thieves in sanatoriums?การลงโทษทางกฎหมายในปัจจุบันบังคับให้ โจรทุกคนต้องถูกส่งมาอยู่ในโรงพยาบาลบ้างั้นเหรอ

sanatorium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サナトリウム[, sanatoriumu] (n) sanatorium

sanatorium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานที่พักฟื้น[n. exp.] (sathānthī p) EN: sanatorium FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sanatorium
Back to top