ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rundown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rundown*, -rundown-

rundown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rundown (n.) บทสรุป See also: บทย่อ Syn. review, ontline, summary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So you can't take ramen noodles and a rundown inn, huh?คุณจะไม่กินบะหมี่และไม่อยุ่โรงแรมโกโรโกโสนี่เหรอ
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง
Now, Matron's instructed me to give you lot a rundown on the way we do things here.ข้าจะสรุปให้เจ้าฟังว่า ที่นี่เราอยู่กันอย่างไรบ้าง
I have a full rundown of the personnel aboard Destiny, and I doubt very much that civilians or the scientists would have endured this, so the question is whether or not Colonel Young would have put himself in this situation, or...ฉันมีข้อมูลทั้งหมด ของผู้คนบนยานDestinyนะ และฉันว่าคุณต้องเป็นแค่พลเรือน หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมาทนแบบนี้ งั้นคำถามคือ
Give me a rundown on the buildings in the area and the years that they were built.ตรวจหารายงานเกี่ยวกับตึก ในบริเวณนี้ และปีที่สร้างตึกด้วย
Let me give you a little rundown of this commercial's great elements.ผมจะบอกให้ว่าอะไรคือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมของโฆษณานี้
You got a rundown on the victim?คุณได้บทสรุปเหยื่อหรือยัง
I'm sure she'll be very happy to, uh, give you a full rundown of the case details.ผมแน่ใจว่าเธอต้องยินดีมาก ที่เอ่อ.. ให้รายงานสรุปคดีกับคุณ
Okay, so this is a rundown of how the injuries were dispersed across the remains.โอเค,นี่คือบทสรุปว่า การบาดเจ็บ ที่กระจายอยู่ทั่วซากศพเกิดขึ้นได้ยังไง
Every day the Secret Service does a rundown of threats against the president.ทุกวันราชการลับไม่ rundown ของภัยคุกคามต่อต้านประธานาธิบดี ทุกคนของพวกเหล่านี้อยู่บนมัน
And it's kind of rundown, but a beautiful, beautiful view.จะพังอยู่แล้ว แต่วิวสวย

rundown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rundown
Back to top