ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run for*, -run for-

run for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run for (phrv.) วิ่งเพื่อ
run for (phrv.) (เวลา) ดำเนินไป See also: ผ่านไป
run for (phrv.) เสนอเพื่อเข้าชิงตำแหน่ง See also: เสนอเพื่อการเลือกตั้ง Syn. sit for, stand as
run for it (phrv.) วิ่งหนี Syn. swim for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงตำแหน่ง (v.) run for See also: campaign Syn. ชิงเก้าอี้
ชิงเก้าอี้ (v.) run for See also: campaign
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even the old man's political protection would run for cover.แม้กระทั่งการป้องกันทางการเมืองของชายชราจะวิ่งหาที่กำบัง
You tried to make a run for it.มันคิดจะตัดทางหนีเรา
Okay, I take it back. Run for your lives!เอาล่ะ ทีนี้ \ ตัวใครตัวมันล่ะ
Some of the passageways in here can run for miles.ทางผ่านบางแห่งของที่นี่ อาจยาวได้เป็นไมล์ๆ
You should run for President in 2000.เธอควรจะลงหาเสียงเป็นประธานธิบดีนะ
Now, we need the Yankee, but we also need someone from Savannah... in the match, one of us, givin' Jones and Hagen a real run for their money.ถึงเราต้องการพวกแยงกี้... ...แต่เราก็อยากได้ลูกซาวันน่าห์ลงแข่ง พวกเราสักคน...
Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall blah, blah, blah, blah, blah... son of the late Senator Graham Marshall, blah, blah, blah, blah, blah... is expected to run for his father's senatorial seat in the next election."Quote, "Sentimental favorite Chris Marshall... ...blah, blah, blah... ...son of late Senator Graham Marshall, blah, blah...
One of us leads them in the wrong direction... and the rest commandeer the truck so they'll run for the runner.หนึ่งของเรานำพวกเขาไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ... และส่วนที่เหลือยึดรถบรรทุกเพื่อที่พวกเขาจะใช้สำหรับนักวิ่ง
While they are not looking, we can make a run for it.ช่วงที่เขาไม่มองเรา, เรารีบเผ่นกันก่อนเถอะ.
... Ithinkyou'dhavegivenyourfather a run for his money.I think you would have given your father a run for this money...
Get out of here. Run for the hills.ออกไปจากตรงนี้เร็วเข้า ไปให้ถึงที่ปลอดภัย
Get ready to make a run for it. We're about to clear you a path.เตรียมตัวทะยานเข้าไปเลยนะ เรากำลังเคลียร์พื้นที่ให้คุณอยู่

run for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงเก้าอี้[v. exp.] (ching kao-ī) EN: run for FR:
ชิงตำแหน่ง[v. exp.] (ching tamna) EN: run for FR:
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
ลงรับสมัคร[v. exp.] (long rap sa) EN: run for ; become a candidate FR:
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak r) EN: run for election ; be a candidate (in an election) FR: se présenter aux élections

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run for
Back to top