ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roving*, -roving-

roving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roving (adj.) ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป Syn. mobile, peregrine
roving (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roaming, traveling, drifting
English-Thai: HOPE Dictionary
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want roving death squads around the perimeter 24/7.ส่งกองลาดตะเวนตรวจตรารอบๆ บริเวณตลอด 24 ชั่วโมง
And before you go, don't forget your copy of the Roving Roe-Ver.อ่อ ก่อนจะไป อย่าลืมเขียนใน Roving Roe-Ver นะ
Why would you install a roving back doorทำไมคุณต้องลงโปรแกรม Roving back door
I've traced the roving back doorผมสะกดรอยพวกมาทางข้างหลังได้
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ?
But their roving eyes strayed away from me.ข้าว่าโทษผู้ชายพวกนั้นดีกว่า ข้าปรนนิบัติพวกมันแต่ละคน เป็นอย่่างดี
When roving packs of mutants start swarming this place, don't say I didn't tell you.ถ้าพวกกลายพันธุ์คลานยั้วเยี้ยเต็มไปหมดเมื่อไหร่ อย่ามาพูดว่าฉันไม่ได้เตือนคุณแล้วกัน
It protect him from roving huntersมันปกป้องเขาจากนักล่าท่องเที่ยว
Now he was proving it again.ตอนนี้เขาก็พิสูจน์อีกครั้ง
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
But you're just proving theories that were advanced months ago.หลายเดือนมานี่ คุณก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆแล้วนี่

roving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, 巡迴分析端口] Roving Analysis Port; RAP
流寇[liú kòu, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄡˋ, 流寇] roving bandit; rebel band

roving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly

roving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:

roving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genehmigungsbehörde {f}approving authority
Prüfgelände {n}proving ground
Wandertrieb {m}roving spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roving
Back to top