ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

riding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *riding*, -riding-

riding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
riding (n.) การขี่ม้า Syn. horseback riding, horse riding
English-Thai: HOPE Dictionary
riding(ไร'ดิง) n. การขี่,การขี่ม้า,การควบม้า,การขี่รถ,การขับขี่,การขี่เรือ,การเดินเรือ,ทางสำหรับขับขี่,ทางสำหรับขี่ม้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riding the clutchการเหยียบแช่คลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riding qualitiesคุณภาพในการขับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างชำนิ (n.) elephants for riding on See also: royal elephant Syn. ช้างที่นั่ง
การขี่ (n.) riding See also: straddle
การขี่จักรยาน (n.) riding a bicycle See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle
การถีบจักรยาน (n.) riding a bicycle See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle Syn. การขี่จักรยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He lived along that coast now every night, and in his dreams... ... he heard the surf roar, and saw the native boats come riding through it.เขาอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่ ทุกคืนตอนนี้ และในความฝันของเขาที่เขาได้ ยินเสียงคำรามของคลื่น และเห็นเรือพื้นเมือง
# I don't know why she's riding so highฉันไม่ทราบว่าทำไมเธอขี่สูงมาก
That's where we go riding into town and a-whapping and a-whooping every living thing that moves within an inch of its life!เราก็ขี่ม้าเข้าไปในเมือง... ...แล้วยำเละทุกชีวิต... ...ที่ขยับในเมืองนั่น
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
Have you guys been riding by her place lately?พวกคุณ ได้ รับการ ขี่ ของเธอวาง เมื่อเร็ว ๆ นี้
Flying a plane is like riding a bicycle.การขับเครื่องบินก็เหมือนการขี่จักรยาน
Many a dream was about owning and riding one.ความฝันมากมายเกี่ยวกับก- ารเป็นเจ้าของและการขี่ม้า
I dreamt I was riding a big horse and it threw me to the ground.ฉันฝันว่าฉันกำลังขี่ม้าตัวใหญ่ และโยนฉันลงไปที่พื้น
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด
I never dreamt I'd be riding a fewine.ฉันไม่เคยคิดเวย ว่าเช้านี้ฉันจะขี่เหมียว
Listen I got $1 0 riding on you myself, Billy Boy.ฟังนะ ฉันเล่นข้างนาย นะ บิลลี่ บอย
You're riding with a mannequin on the back of your motorcycle.คุณกำลังขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนหุ่นงี่เง่าตัวนี้ไปด้วย

riding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, 骑射 / 騎射] equestrian archery; riding and shooting
小红帽[Xiǎo hóng mào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, 小红帽 / 小紅帽] Little Red Riding Hood
作威作福[zuò wēi zuò fú, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄈㄨˊ, 作威作福] tyrannical abuse (成语 saw); riding roughshod over people
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride
冲浪[chōng làng, ㄔㄨㄥ ㄌㄤˋ, 冲浪 / 衝浪] surf; surf-riding

riding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョッパーズ[, joppa-zu] (n) jodhpurs; riding breeches
ライディングアーチェリー[, raideingua-chieri-] (n) riding archery
ライディングブリーチズ[, raideinguburi-chizu] (n) riding breeches
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
分乗[ぶんじょう, bunjou] (n,vs) riding separately; (P)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
無賃乗車[むちんじょうしゃ, muchinjousha] (n) riding free of charge
羽化登仙[うかとうせん, ukatousen] (n) a sense of release (as if one had wings and were riding on air)
肩車[かたぐるま, kataguruma] (n) riding piggyback; riding on someone's shoulders
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails
調馬場[ちょうばじょう, choubajou] (n) riding ground; paddock
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P)
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
乗り付ける;乗りつける[のりつける, noritsukeru] (v1,vi) (1) to ride up to; to drive up to; (2) to get used to riding; to get used to driving
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P)
至上命令[しじょうめいれい, shijoumeirei] (n) categorical imperative; overriding necessity
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding)
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P)
駑馬[どば, doba] (n) (riding) hack

riding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างชำนิ[n. exp.] (chāngchamni) EN: elephant for riding on FR:
การขี่ม้า[n. exp.] (kān khī mā) EN: horse riding FR: monte [f]
โง่งเง่ง[X] (ngōng-ngēng) EN: stridingly FR:
โง่ง ๆ[X] (ngōng-ngōng) EN: stridingly FR:

riding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reithalle {f}indoor riding arena
Bugwellenreiten {n} (eines Delfins) [zool.]bowriding (of a dolphin)
Reitpferd {n}riding horse
Reitschule {f}riding school
Reitturnier {n}riding event; horse show
reiten; (Pferd) besteigen; rittlings sitzen | reitend | geritten | er/sie reitetto bestride {bestrode; bestridden} | bestriding | bestridden | he/she bestrides
schreiten; überschreiten; durchschreiten; übersteigen; mit großen Schritten gehen | schreitend; übersteigend | geschritten; überschritten; durchschritten; überstiegen | er/sie schreitet | ich/er/sie schritt | er/sie ist/war geschrittento stride {strode; stridden} | striding | stridden | he/she strides | I/he/she strode | he/she has/had stridden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า riding
Back to top