ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

return to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *return to*, -return to-

return to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
return to (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่)
return to (phrv.) ส่งกลับไปให้ (บางคน) Syn. restore to
return to (phrv.) ทำให้กลับคืนสู่ Syn. restore to
return to (phrv.) พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ Syn. revert to
return to (phrv.) กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม Syn. regress to, revert to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับมา (v.) return to See also: go back, come back, turn to Syn. กลับ, หวนกลับ Ops. ไป
หวนกลับ (v.) return to See also: go back, come back, turn to Syn. หวน Ops. ไป
หันไป (v.) return to Syn. หันมา
คืนจอ (v.) return to movies screen See also: come back
คืนหลัง (v.) return to the original place
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์
Others, if they collaborate, are reprieved. They will return to Saloอื่นๆ, ถ้าเขาร่วมงาน, are reprieved เขาจะคืนถึง Salo
Since criminals always return to the scene of the crime.ตั้งแต่ อาชญากร มักจะ กลับ ไป ที่เกิดเหตุ
Someone must return to Discovery.คนที่จะต้องกลับไปค้นพบ
I urgently need to return to Europe... but unfortunately I have no funds.ฉันจำเป็นเร่งด่วนที่จะกลับไปยุโรป ... แต่โชคร้ายที่ฉันมีไม่มีเงิน
We know you are coming back when life return to our village.เรารู้ว่าคุณจะกลับมา เมื่อชีวิตกลับไปยังหมู่บ้านของเรา
Ladies and gentlemen, please. Please return to the study.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ได้โปรดเถอะ โปรดกลับไปที่ห้องหนังสือ
I will look in on you from time to time, and if you ever wish to return to Oz,ฉันจะพบเธอได้ตลอดเวลา และถ้าเธออยากกลับมาที่ออส
You put the pill under your tongue and when they return to check on you you insist it wasn't in the cup.แล้วยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในถ้วย
Unfortunately, I have to return to my children now.แต่น่าเสียดายที่ผมต้องกลับไปที่เด็กของฉันตอนนี้

return to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, 返航] return to the point of departure
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, 回到] return to
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, 返回] return to; come (or go) back

return to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
国入り[くにいり, kuniiri] (n) (1) visiting one's constituency; (2) (arch) feudal lord's return to his estate
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo)
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.)
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling)
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow

return to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: return to FR:
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: return to normal position (womb) FR:
คืนร่าง[v. exp.] (kheūn rāng) EN: return to oneself ; retake one's original form FR: reprendre sa forme
คืนสู่สภาพปกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
คืนสู่สภาพปรกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
กลับบ้านเก่า[v.] (klapbānkao) EN: die ; pass away ; return to one's maker FR: mourir
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ[v. exp.] (klap khao s) EN: return to normal FR: retourner à la normale
กลับไป[v. exp.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to FR: retourner ; repartir
กลับสู่[v. exp.] (klap sū) EN: return to FR: retourner à
เพริด[v.] (phroēt) EN: become wild again after domestication ; return to the jungle ; become estranged FR:

return to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า return to
Back to top