ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

residential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *residential*, -residential-

residential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
residential (adj.) เกี่ยวกับที่พักอาศัย
English-Thai: HOPE Dictionary
residential(เรซซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่,เกี่ยวกับการอยู่อาศัย, See also: residentiality n. residentially adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residential Mobility การย้ายที่อยู่ การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
We do a lot of commercial and residential contracts.ถ้าการพัฒนาหยุดฉันก็ไม่ได้เงินเดือน
The fire inspector who wrote the bogus accident report the city planner who pushed through the residential permits the journalist that buried the investigative story the rich-kid junkie who was the patsy and the real estate developer who set it all in motมีเจ้าหน้าที่บางคน รายงานว่ามันเป็นอุบัติเหตุ นักการเมืองเป็นผู้วางแผน เกี่ยวกับใบอนุญาตินั่น หนังสือพิมพ์ ก็ตีพิมพ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้น
If anything, he appears to be picking up speed in this residential neighborhood.ยังไงก็ตาม, เขาสามารถ เร่งความเร็ว พุ่งเขาชนบ้านเรือนได้
To reach out to the residential agency in durango.เข้าไปหาข้อมูลในหน่วยงานที่ดูแรนโก
And there are fine and residential care facilities ...งั้นก็มีบ้านพักที่ดีๆให้เลือกเยอะแยะ
All that is known at this time is that a tow truck dragged him down a residential street before the truck exploded.ทั้งหมดที่เรารู้คือ ที่เกี่ยวรถบรรทุกลากเขาไป เรื่อยๆตามถนน ก่อนที่รถจะระเบิด
Armed with hangers and spears and wearing their signature red headbands, the Inkatha warriors marched into a number of residential areas--คนกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือ และใส่ปลอกแขนสีแดงเป็นสัญลักษณ์ นักรบ อินคาธ่า บุกเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
Newton, Mass? That's a residential address.นิวตัน แมสซาชูเส็ต นั่นเป็นที่พักอาศัยนี่
Evers got out of his car beside his home in a Negro residential area.เอเวอร์ส ลงจากรถ ข้างบ้านเขา ในเขตที่พักอาศัยชาวนิโกร
First up, we need a lock for a residential door -- ultra-secure, state of the art.อันดับแรกแรกเราต้องเปลี่ยนล็อคประตูอพาร์ทเม็นท์ให้เธอใหม่ โดยเน้นที่ความปลอดภัยสูงสุด
It's a residential area.มันเป็นเขตที่อยู่อาศัย

residential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, 监视居住 / 監視居住] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest
住地[zhù dì, ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 住地] living area; residential area
眷区[juàn qū, ㄐㄩㄢˋ ㄑㄩ, 眷区 / 眷區] married quarters; residential quarters for men with families
单元[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, 单元 / 單元] unit; entrance number; staircase (for residential buildings)
住宅区[zhù zhái qū, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ, 住宅区 / 住宅區] residential area; housing development
总统制[zǒng tǒng zhì, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 总统制 / 總統制] presidential system
总统大选[zǒng tǒng dà xuǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, 总统大选 / 總統大選] presidential election
总统府[zǒng tǒng fǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇ, 总统府 / 總統府] presidential palace
总统选举[zǒng tǒng xuǎn jǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 总统选举 / 總統選舉] presidential election
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)

residential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses
住宅ローン担保証券[じゅうたくローンたんぽしょうけん, juutaku ro-n tanposhouken] (n) residential mortgage-backed security
入居者[にゅうきょしゃ, nyuukyosha] (n) (See テナント) tenant (esp. residential tenant in apartment block); occupant; inhabitant; inmate
全寮制[ぜんりょうせい, zenryousei] (n,adj-no) system where all students live in dormitories; residential system; boarding system (e.g. boarding school)
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n,vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P)
高級住宅地[こうきゅうじゅうたくち, koukyuujuutakuchi] (n) exclusive residential district
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
大統領候補[だいとうりょうこうほ, daitouryoukouho] (n) presidential candidate
大統領制[だいとうりょうせい, daitouryousei] (n) presidential system; presidential government
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] (n) presidential election
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] (n) presidential election
教書[きょうしょ, kyousho] (n) (presidential) message; (P)
社長命令[しゃちょうめいれい, shachoumeirei] (n) presidential order
総統選挙[そうとうせんきょ, soutousenkyo] (n) presidential election
総裁選[そうさいせん, sousaisen] (n) presidential election
青瓦台[せいがだい, seigadai] (n) the Blue House (South Korea's presidential palace)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
住宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use

residential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตที่อยู่อาศัย[n. exp.] (khēt thīyū-) EN: residential area FR:
เกี่ยวกับที่พักอาศัย[adj.] (kīo kap thī) EN: residential FR:
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters FR:
การเลือกตั้งประธานาธิบดี[n. exp.] (kān leūakta) EN: presidential election FR: élections présidentielles [fpl]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
ประธานาธิบดี[adj.] (prathānāthi) EN: presidential FR: présidentiel

residential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internat {n}boarding school; residential school
Wohnviertel {n}residential; residential quarter
Präsidentenpalast {m}presidential palace
Präsidentenwahl {f}presidential election
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate
Wohnbezirk {m}residential district
Wohnhaus {n}residential house
Wohnheim {n}residential home; rooming house [Am.]
Wohnungsgeldzuschuss {m}residential allowance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า residential
Back to top