ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

requisition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *requisition*, -requisition-

requisition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
requisition (n.) ความต้องการ Syn. demand, requirement
requisition (n.) คำร้อง See also: คำเรียกร้อง Syn. request
requisition (vt.) เรียกร้อง Syn. call for, request
requisition from (phrv.) เรียกร้องจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง,ความต้องการ,คำเรียกร้อง,ปัจจัยที่ต้องการ,ปัจจัยที่จำเป็น,แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง,ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
requisition(n) การเรียกร้อง,ปัจจัยที่จำเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
requisition๑. การเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก (สิ่งที่ต้องการ)๓. การขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบเบิกของ (n.) requisition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What we're gonna do is requisition ourselves a girl.เพื่อเสาะหาหญิงสักคน เข้าประจำการ
Make sure the requisition numbers match up.หาว่าตัวเลขที่ได้มามีความสัมพันธ์กัน
Have you filled out the requisition form?คุณกรอกใบคำร้องหรือยัง?
You said you was gonna buy me dinner. I got to fill out a requisition for the big payout.คุณไปไหนมา ผมรออยู่นะ
I have to wait till the 11th Pilgrimage just to requisition it.ต้องรอจนกว่าจะมีการเปิดประตูครั้งที่ 11 เพื่อจะสั่งมัน
I sent an official requisition to Kentucky calling for the arrest of Frank Phillips and 23 members of his posse.ผมยื่นคำร้องอย่างเป็น ทางการไปยังเคนตั๊กกี้ ให้ทำการจับกุมแฟรงค์ ฟิลลิปส์ กับกองกำลังทั้ง 23 คนของเขา
Conrad's last act in office was to requisition your cell records that prove, in fact, that you attempted to lure Jack to his death.ฉากสุดท้ายของคอนราดในสำนักงาน คือการเบิก \ n การบันทึกเซลล์ ที่พิสูจน์ในความเป็นจริง \ Nthat คุณพยายาม
No, no, Hugh Alexander has denied my requisition for parts and-and equipment that I need to build the machine I've designed.ไม่ ไม่ ฮิวจ์ อเล็กซานเดอร์... ปฏิเสธคำขอของผม สำหรับซื้อชิ้นส่วน... และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ สร้างเครื่องจักรที่ผมออกแบบ
We'll land in Manila and you will requisition your own transportation to the island.เราลงมะนิลา คุณหาทางไปเกาะกันเอง
All supplies must be requisitioned from the people's bond.วัสดุสิ้นเปลืองทุกคนจะต้อง เด็ดขาดจาก
Then why would Diana Reddin's account show continuing requisitions... for Expectane components?แล้วทำไมรายการของไดอานา เรดดิน ถึงมีรายการสิ่งของ สำหรับปรุงยาเอ็กซ์เพกเทนล่ะ
Is she still mad about me requisitioning the Segway?นี่เค้ายังโกรธที่ผมร้องขอแซ็กเวย์

requisition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民徴用令[こくみんちょうようれい, kokuminchouyourei] (n) National Requisition Ordinance (1939)
徴発令[ちょうはつれい, chouhatsurei] (n) requisition order
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation
徴発[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) requisition; commandeering

requisition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khø) EN: requisition FR:
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
คำสั่งริบ[n. exp.] (khamsang ri) EN: requisition order FR:
คำสั่งยึด[n. exp.] (khamsang ye) EN: requisition order FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า requisition
Back to top