ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regardless of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regardless of*, -regardless of-

regardless of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regardless of (prep.) ทั้งๆ ที่ See also: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Syn. nevertheless
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิไย (adv.) regardless of See also: no matter
มิไย (adv.) regardless of See also: no matter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But regardless of what you saw, regardless of what you think... we are not living inside a Sutter Cane story.แต่สิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่น่ะ เราไม่ได้อยู่ในเมืองตามนิยายของซัทเตอร์ เคนนะคุณ
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย.
Corporations have gone global and by going global the governments have lost some control over corporations regardless of whether the corporation can be trusted or can not be trusted governments today do not have over the corporations the power that they hบรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน ไม่ว่าบรรษัทนั้นจะน่าไว้วางใจ
If a student brings a cell phone to school, it will be confiscated... regardless of how...ถ้านักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมา จะถูกยึด โดยไม่มีข้อแม้
Sir, I just wanted to say, regardless of what you may have heard...The kid in the blue shirt.
Well, that's why he needs our support regardless of the outcome.นั่นคือเหตุผลที่เขา ต้องการแรงสนับสนุนจากเรา
We present a unified front to the world, regardless of how we're feeling at the moment, okay ?เราต้องแสดง ให้โลกได้รู้ เคารพเชื่อถือในสิ่งที่เราทำ ณ เวลานั้น, ตกลงมั้ย?
I'll be recommended to university, regardless of the examฉันจะสามารถเข้ามหา'ลัยได้ ไม่ว่าผลการสอบจะเป็นอย่างไร
And so, I'm working really hard right now regardless of the corns on my hands.ใช่สิ มันไม่ใช่น้อยๆเลยนะ แม่ก็รู้ ว่ามันไม่ใช่เงินน้อยๆเลย
And regardless of if he had a bad day or a good...และเห็นว่าถ้ามีวันที่แย่ หรือดี...
And treated all of his workers equally Regardless of their employment history or citizen status.และดูแลคนงานทั้งหมดของเขาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงประวัติการทำงาน หรือ ประวัติด้านพลเรือน
A suspect can be detained for questioning for 48 hours, regardless of evidence.เราสามารถกักตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ เพื่อสอบสวนได้ 48 ชั่วโมง จนกว่าจะมีหลักฐาน

regardless of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉毛胡子一把抓[méi mao hú zi yī bǎ zhuā, ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙ ㄏㄨˊ ㄗ˙ ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 眉毛胡子一把抓 / 眉毛鬍子一把抓] careless; any-old-how, regardless of the specific task
没日没夜[méi rì méi yè, ㄇㄟˊ ㄖˋ ㄇㄟˊ ㄧㄝˋ, 没日没夜 / 沒日沒夜] day and night; regardless of the time of day or night
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, 不顾一切 / 不顧一切] reckless; regardless of everything
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, 不管三七二十一] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast
无冬无夏[wú dōng wú xià, ˊ ㄉㄨㄥ ˊ ㄒㄧㄚˋ, 无冬无夏 / 無冬無夏] regardless of the season; all the year round
风雨无阻[fēng yǔ wú zǔ, ㄈㄥ ㄩˇ ˊ ㄗㄨˇ, 风雨无阻 / 風雨無阻] regardless of weather conditions; rain, hail or shine
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, 一把抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance
不顾[bù gù, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 不顾 / 不顧] in spite of; regardless of
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 不论 / 不論] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss

regardless of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
訓仮名[くんがな, kungana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their kun-yomi, regardless of meaning
金に飽かして[かねにあかして, kaneniakashite] (exp) sparing no money; regardless of expense
音仮名[おんがな, ongana] (n) (obsc) (prior to the advent of kana) kanji used to represent readings of words, selected for their on-yomi, regardless of meaning
いようが[, iyouga] (exp) (from いるようが) (See ようが) (following te-form verb) regardless of; whether (or not)
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not)
如何にかかわらず[いかんにかかわらず, ikannikakawarazu] (exp) (uk) (often XXのいかんに...) regardless of; irrespective of

regardless of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่คำนึงถึง[adv.] (dōi mai kha) EN: regardless of FR:
โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา[X] (dōi mai kha) EN: regardless of the consequences FR:
ไม่ว่า[X] (mai wā) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where FR: peu importe (que) ; qu'importe ; que ce soit
ไม่ว่าจะ[X] (mai wā ja) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where FR: qu'il s'agisse
มิไย[prep.] (miyai) EN: despite ; no matter that ; regardless of ; irrespective of FR:
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regardless of
Back to top