ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refrain from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refrain from*, -refrain from-

refrain from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refrain from (phrv.) ระงับ See also: ยับยั้ง Syn. forbear from, withhold from
refrain from (phrv.) ป้องกันจาก Syn. abstain from, forbear from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งดเว้น (v.) refrain from See also: abstain, give up, stop, desist Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น Ops. ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว
Might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them- the, uh, the-the inmates, that is- well, that they're in prison?เอ่อ, ผมว่าที่คุณเล่นดนตรีโหมโรงน่ะ มันทำให้นึกขึ้นได้เอ่อ.. ผู้ต้องขัง..
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที
Of course, you should refrain from entering our bedroom as well.- อุ๊บ! แน่นอน เธอก็ไม่ควรเข้าไป ในห้องนอนเราด้วยเหมือนกัน
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
Until you can provide me with more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่านี้ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่นั่น คุณเคยฝึกฝนที่จะยับยั้งในทุก ๆ การกระทำ
Until you can provide me more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณจะหาข้อมูล ให้ผมได้มากกว่านี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ผมขอสั่งให้คุณอยู่เฉยๆ อย่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น
It's better to refrain from taking those meats... how do I say?คุณไม่เคยได้ยินเหรอ? คุณโกหก! พวกมันถูกกินเหรอ จริงเหรอคะ?
A time to embrace, and a time to refrain from embracing.เวลาที่จะกอด และเวลา ที่จะเลิกกอด
And he tried to make me sign a contract to refrain from his business.แล้วก็ให้เซ็นต์สัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับเขาอีก
She already knows which hotel we are in so I cannot refrain from telling her.เธอรู้แล้วว่าเราอยู่โรงแรมไหน ฉันเลยต้องบอกไปน่ะค่ะ

refrain from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, 不为已甚 / 不為已甚] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject
不禁[bù jīn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ, 不禁] can't help (doing sth); can't refrain from

refrain from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P)
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest

refrain from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งดสูบบุหรี่[v. exp.] (ngot sūp bu) EN: refrain from smoking ; no smoking FR: s'abstenir de fumer
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
ปากหนัก[v.] (pāknak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling FR:
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmj) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate ; be solicitous ; spare someone's feelings FR:
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o. FR: respecter l'amour-propre
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner
วิรัติ[v.] (wirat) EN: refrain from ; stop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refrain from
Back to top