ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reconstruct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reconstruct*, -reconstruct-

reconstruct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconstruct (vt.) สร้างใหม่
reconstruct from (phrv.) สร้างใหม่ (ให้เหมือน) See also: สร้างจาก
reconstruction (n.) การสร้างใหม่ Syn. rebuilding, remodeling, reorganization
reconstructive (adj.) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
reconstruct(รีคันสทรัคทฺ') vt. สร้างใหม่,ก่อสร้างใหม่,ประกอบใหม่,ประกอบเรื่องจากข้อมูล,ฟื้นฟู, See also: reconstructible adj. reconstructor n., Syn. remodel
English-Thai: Nontri Dictionary
reconstruct(vt) ประกอบใหม่,สร้างใหม่,ปะติดปะต่อใหม่
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconstructionการบูรณะ, การปฏิสังขรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน
We have to completely reconstruct your face.พวกเราจำเป็นที่จะต้อง ทำศัยกรรมใบหน้าของเธอใหม่ทั้งหมด.
Looks like I can reconstruct the memory state of the UMPC at the time it was damaged.ดูเหมือนว่าฉันจำลองสถานะ ความจำของเครื่องคอมพ์จิ๋วนี้- ขณะที่มันถูกทำลายได้
I might be able to reconstruct what was in Anok's chest.ฉันก็อาจสามารถสร้างภาพ ของสิ่งที่เก็บไว้ในทรวงอก ของเอน็อคได้
I'll have the detectives reconstruct where they all were.ปะติดปะต่อเหตุการณ์ว่าพวกเขาไปอยู่ไหนมาบ้าง
Audio forensics are trying to reconstruct the rest.ผู้ตรวจสอบเสียงกำลัง กู้ที่เหลือ
You might say, well, my goodness, the information is clearly lost -- nobody can reconstruct it now.ไม่มีข้อมูลที่มี หากคุณสามารถดูทุกโมเลกุลเดี่ยว
If you could watch every single molecule, you could reconstruct that message.เพื่อให้สามารถที่จะสร้างและจะ ปฏิบัติตามการเคลื่อนไหวเหล่านั้น แต่ฟิสิกส์บอกว่ามันมี
It may be much too hard for human beings to be able to reconstruct and to follow all those motions, but physics says it's there.แต่สตีเฟ่นฮอว์คิงอ้าง มีสถานที่พิเศษในจักรวาล ที่กฎหมายที่สามารถหัก
Langley's piecing together all known variables in an effort to try to reconstruct it as we speak.แลงค์ลี่รวบรวมตัวแปรที่รู้ทั้งหมด เพื่อสร้างขึ้นมาใหม่อย่างที่เราพูดไว้
It's standard procedure when any officer dies to scour every inch of his life and reconstruct loose ends.เป็นระเบียบการมาตรฐาน เมื่อมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เพื่อค้นทุกตารางนิ้วทุกแง่มุมในชีวิตของเขา
Hey. I managed to reconstruct Bridgett's cell phone and traced the photo she sent to the Web site.ไง ฉันประกอบมือถือของบริดเจ็ตใหม่แล้ว

reconstruct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 再现 / 再現] to recreate; to reconstruct (a historical relic)
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复原 / 復原] heal; recovery; restitution; reconstruction
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 再造手术 / 再造手術] reconstructive surgery
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, 善后借款 / 善後借款] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 重建] reconstruction; rebuilding
重造[chóng zào, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄠˋ, 重造] reconstruct

reconstruct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヨーロッパ復興開発銀行[ヨーロッパふっこうかいはつぎんこう, yo-roppa fukkoukaihatsuginkou] (n) European Bank for Reconstruction and Development; EBRD
作り替える;作りかえる;作り換える(iK)[つくりかえる, tsukurikaeru] (v1,vt) to remake; to remold; to remould; to convert; to reconstruct; to adapt; to parody; to alter
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
改築[かいちく, kaichiku] (n,vs) structural alteration of building; reconstruction; (P)
移築[いちく, ichiku] (n,vs) dismantling an historic building and reconstructing it elsewhere
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization

reconstruct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival ; rehabilitation ; renewal FR: réhabilitation [f] ; reconstruction [f]
ธนาคารโลก[org.] (Thanākhānlō) EN: World Bank ; International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) FR: Banque mondiale [f]
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา[org.] (Thanākhān R) EN: International Bank of Reconstruction and Development (BRD) FR: Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reconstruct
Back to top