ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ravenous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ravenous*, -ravenous-

ravenous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ravenous (adj.) ซึ่งตะกละมาก See also: ซึ่งตะกละเป็นที่สุด Syn. bloodthirsty, starving
English-Thai: HOPE Dictionary
ravenous(แรฟ'วะนัส) adj. ตะกละเป็นที่สุด,หิวที่สุด,อยากที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
ravenous(adj) โลภ,ตะกละ,หิวมาก,อยากมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาฉีด (n.) intravenous drug See also: intravenous injection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The real problem is their ravenous appetite.ปัญหาจริง ๆ คือความตะกละของพวกมัน
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ"
Waiting in the Everglades are hordes of county sheriffs, search parties and ravenous reptiles.ที่รออยู่ในเอเวอร์เกลดคือ ฝูงนายอำเภอ หน่วยค้นหา และ สัตว์เลื้อยคลานโหยหิว
They're ravenous feeders, and now they feed off of you.พวกมันตะกละมาก ตอนนี้มันกำลังกัดกินตัวนาย
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด
The awesome power of evolution transformed the ravenous wolf into the faithful shepherd who protects the herd and drives the wolf away.อำนาจที่น่ากลัว ของการวิวัฒนาการ เปลี่ยนหมาป่าหิว เป็นผู้เลี้ยงที่ซื่อสัตย์
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน
I say we sample every employee within the perimeters intravenously.เรามีตัวอย่างเลือดของพนักงานทุกคน
Look, I am ravenous. Have you had lunch?เอ้อ ผมหิวจะตายอยู่แล้ว นี่คุณกินข้าวแล้วยังเนี่ย?
Lying and paperwork,I get.Shutting down organs-- we could give her intravenous vitamin d and stick her in a tanning booth.โกหก และทำเอกสาร ฉันเข้าใจนะ ทำให้อวัยวะล้มเหลว เราควรให้วิตามิน ดี เธอทางเส้นเลือด แล้วเอาเธอไปใส่เครื่องทำผิวสีแทน
The victims died of cardiac arrest... caused by intravenous injection of potassium chloride.เหยื่อตายจากสถาวะหัวใจหยุดเต้น จากการที่โดนคนร้ายฉีดโปแตสเซียมคลอโรราย ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
If we transfuse him intravenously,ถ้าเราใช้วิธีฉีดเข้าเส้นเลือด ร่างกายเขาก็พอรับได้

ravenous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chái, ㄔㄞˊ, 豺] ravenous beast; wolves (collect.)
静脉吸毒[jìng mài xī dú, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ ㄒㄧ ㄉㄨˊ, 静脉吸毒 / 靜脈吸毒] intravenous drug; IV drug

ravenous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation
点滴[てんてき, tenteki] (n,vs) (1) raindrops; falling drop of water; (2) intravenous drip; (P)
点滴注射[てんてきちゅうしゃ, tentekichuusha] (n) intravenous drip infusion
貪食[どんしょく, donshoku] (n,vs) voracity; ravenousness
静注[じょうちゅう, jouchuu] (n) (abbr) intravenous injection; IV
静脈内[じょうみゃくない, joumyakunai] (adj-no) intravenous; intravascular
静脈注射[じょうみゃくちゅうしゃ, joumyakuchuusha] (n) intravenous injection
静脈麻酔薬[じょうみゃくますいやく, joumyakumasuiyaku] (n) intravenous anaesthetic; intravenous anesthetic

ravenous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā ) EN: intravenous infusion FR: intraveineuse [f]
ยาฉีด[n. exp.] (yā chīt) EN: intravenous drug ; intravenous injection ; injectable preparation ; injection FR:

ravenous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intravös {adv}intravenously
intravenös {adj} [med.]intravenous
Heißhunger {m}ravenous appetite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ravenous
Back to top