ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rarefaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rarefaction*, -rarefaction-

rarefaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rarefaction (n.) สุญญากาศ See also: บริเวณที่ไม่มีอากาศ Syn. blankness, emptiness
English-Thai: HOPE Dictionary
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rarefactionส่วนขยาย, บริเวณหนึ่งของตัวกลางซึ่งมีความหนาแน่นของโมเลกุลน้อยกว่าบริเวณใกล้เคียงในขณะที่มีคลื่นตามยาวเคลื่อนที่อยู่ในตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rarefaction
Back to top