ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raise up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raise up*, -raise up-

raise up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raise up (phrv.) ยกขึ้นสูง
raise up (phrv.) ทำให้ฟื้นคืนชีพ Syn. call up, raise from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โงหัวไม่ขึ้น (v.) be unable to raise up one´s head
ยกยอด (v.) raise up the top of a castle See also: lift, elevate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I We're gonna raise up from the underground ♪We're gonna raise up from the underground
Raise up cups of Christmas cheer ¶#แล้วชูแก้วขึ้น ฉลองคริสต์มาส#
Then I'm gonna raise up my arms... (BOTH ARGUING)ตกลงปรับ จากนั้นผมจะ ยกแขนของฉัน ... (ทั้งสองเถียง)
Raise up the MR please.เพิ่มเสียงด้านขวาให้หน่อย

raise up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, 增高] heighten; raise up
竖起[shù qi, ㄕㄨˋ ㄑㄧ˙, 竖起 / 豎起] hold up (high); raise up

raise up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
興す[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P)

raise up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raise up
Back to top