ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queerness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queerness*, -queerness-

queerness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queerness (n.) ความประหลาด See also: ความแปลก, ความไม่ธรรมดา

queerness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phit ) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder FR: anomalie [f] ; dysfonctionnement [m]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queerness
Back to top