ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put out*, -put out-

put out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put out (phrv.) วางเหนือ
put out (phrv.) ยืดออกไปข้างหน้า See also: ยืดออก Syn. hold forth, hold out
put out (phrv.) วางไว้ข้างนอก Syn. take out
put out (phrv.) ทำให้ยอมรับ Syn. come across
put out (phrv.) เตรียมให้พร้อม Syn. drag out, get out
put out (phrv.) ทำให้ล่าช้า See also: เลื่อนไป Syn. put off
put out (phrv.) (ต้นไม้) งอกใหม่ Syn. put forth, send forth
put out (phrv.) ไล่ออก See also: ขับออก Syn. throw out
put out (phrv.) ส่งไปที่ต่าง ๆ
put out (phrv.) (เรือ) ออกเดินทาง Syn. put forth, put off
put out (phrv.) ใช้กำลัง See also: ใช้ความพยายาม Syn. put forth
put out (phrv.) เสนอแนะ See also: เสนอแผนการ Syn. put forth, put forward
put out (phrv.) สร้าง (สินค้า, อำนาจ ฯลฯ)
put out (phrv.) ทำให้รู้กันทั่ว (โดยเฉพาะทางวิทยุ, โทรทัศน์, สิ่งพิมพ์)
put out (phrv.) พิมพ์ See also: ตีพิมพ์ Syn. put forth, send forth
put out (phrv.) (ไฟ) ดับ See also: ปิดไฟ, (ไฟ) หยุดเผาไหม้ Syn. be out, blow out
put out (phrv.) ทำลาย (ร่างกายบางส่วน) Syn. throw out
put out (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: สร้างปัญหา Syn. impose on, lay out
put out (phrv.) ทำให้กังวล See also: ทำให้วิตก Syn. throw out
put out (phrv.) ทำให้หมดสติ Syn. knock out
put out (phrv.) ทำให้เสีย Syn. throw out
put out (phrv.) ใช้เงิน See also: เสี่ยงกับการเสียเงิน Syn. lay out
put out (phrv.) ส่งงานที่เสร็จแล้วไปที่อื่น
put out (phrv.) ส่งคืน (คำสแลง) See also: ส่งผลกลับ, ส่งกลับ
put out of (phrv.) เอาออกไป See also: ทำให้ออกไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แตกกิ่ง (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่งก้านสาขา
แตกกิ่งก้านสาขา (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่ง
แตกแขนง (v.) put out twig See also: branch out, put forth Syn. แตกกิ่ง, แตกกิ่งก้านสาขา
ข้อมูลเข้า-ออก (n.) input output
อินพุตเอาต์พุต (n.) input output Syn. ข้อมูลเข้า-ออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sun was rising for the third time since he had put out to sea.ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นครั้งที่ สาม นับตั้งแต่ที่เขาได้วางออกไปใน ทะเล
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด
All right. He's on final now. Put out all runway lights except niner.เอาละ เขาบินช่วงสุดท้ายแล้ว ดับไฟทุกรันเวย์ ยกเว้นรันเวย์ที่ 9
Then put out a nation wide APB.แล้วใส่ออกเอพีบีทั่วประเทศ ในสองสามสัปดาห์
Well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด
Please put out that filthy thing.เอาของสกปรกนั่น ออกไปได้ไหม
Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209 you were involved in an action during which you were put out on flank security?Isn't it true that shortly before the incident on Hill 209... ...you were involved in an action... ...during which you were put out on flank security?
You don't want to hear I got fuckin' cigarettes put out on me when I was little.คุณไม่อยากได้ยินหรอก ผมมีบุหรี่ยัดไส้ตอนผมไปชกกับคนอื่น
Dot, put out once in a while. Your face won't be so tight.ฟังเราก่อน หน้าคุณไม่ได้บ่งบอกเลยว่าคุณใจแคบ
Just waiting to be put out of your misery.ได้เเต่นั่งรอ ให้ใครมาดับความทุกข์เวทนา
Police have put out an all-points bulletin and are setting up a dragnet in hopes of finding the fugitive.ตำรวจได้แจกจ่ายใบปลิว... และได้ตั้งด่านจับ.. ด้วยความหวังที่จะพบผู้ร้ายหลบหนี
Look... put out some crudete and the Gouda.ฟังนะ คุณไปเอาผักกับเนยทานเล่นออกมา

put out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, 洞房花烛 / 洞房花燭] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, 洞房花烛夜 / 洞房花燭夜] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds

put out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.)
狂わせる[くるわせる, kuruwaseru] (v1,vt) (1) to drive mad; (2) to cause a malfunction; to put out of order; (3) to derail (a plan, etc.)
舌を出す[したをだす, shitawodasu] (exp,v5s) to put out one's tongue; to stick out one's tongue
顔を潰される[かおをつぶされる, kaowotsubusareru] (exp,v1) to lose face; to be put out of countenance
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
消し止める[けしとめる, keshitomeru] (v1,vt) to put out; to extinguish
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P)

put out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
ดับ[v.] (dap) EN: extinguish ; put out ; stop ; put an end to ; quell ; put down ; quench ; turn off ; stamp out FR: arrêter ; éteindre ; s'éteindre ; disparaître
ดับไฟ[v. exp.] (dap fai) EN: put out a fire ; extinguish a fire FR: éteindre le feu
ดับเพลิง[v. exp.] (dap phloēng) EN: put out a fire ; extinguish a fire FR: éteindre un feu ; éteindre les flammes
ขึ้นหิ้ง[v.] (kheunhing) EN: shelve ; put out of the way FR:
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: put out bait ; lay bait ; lay a trap FR:
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: put out to sea ; go out to sea FR: alarguer (vx)
ปลดจากประจำการ[v. exp.] (plot jāk pr) EN: put out of commission FR:
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer
ปลดจากทำเนียบ[v. exp.] (plot jāk th) EN: put out of commission FR:
ปลดระวาง[v. exp.] (plotrawāng) EN: discharge ; remove from active duty ; remove from active service ; put out of commission FR: retirer du service ; mettre hors service
แตกแขนง[v. exp.] (taēk khanaē) EN: have ramifications ; branch out ; put out twig FR:
แตกกิ่ง[v. exp.] (taēk king) EN: sprout ; put out twig FR: se ramifier
แตกกิ่งก้านสาขา[v. exp.] (taēk king k) EN: branch out ; have ramifications ; put out twig FR: se ramifier
ตากให้แห้ง[n. exp.] (tāk hai haē) EN: put out to dry FR: mettre à sécher
ตกเก้าอี้[v. exp.] (tok kao-ī) EN: lose one's position ; be put out of office FR: détrôner (fig.)
ยักย้าย[v.] (yakyāi) EN: remove ; get rid of ; put out of reach FR:
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put out
Back to top