ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put back*, -put back-

put back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put back (phrv.) วางกลับ See also: วางคืน Syn. lay back, put forward
put back (phrv.) ส่งคืน Syn. be back, bring back
put back (phrv.) ได้รับกลับคืนมาอีก Syn. put on, take off
put back (phrv.) (เรือ) แล่นกลับ Syn. turn back
put back (phrv.) ทำให้ได้เงิน (จำนวน) คืน Syn. knock back, set back
put back (phrv.) ทำให้ก้าวหน้าช้า Syn. bring on
put back (phrv.) เลื่อน See also: เลื่อนไป Syn. put off
put back (phrv.) หมุนเข็มนาฬิกาเร็วขึ้น Syn. go back, put ahead
put back (phrv.) ย้ายไปห้องเรียนต่ำกว่าระดับที่คาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับคืน (v.) put back See also: restore, give back Syn. คืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, apparently poor Pam Anderson has had her breast implants taken out and put back in so many times, her entire chest is collapsing.ดูสิ แพมแอนเดอร์สันน่ะ/N จะไปเอานมออกแล้ว เดี๋ยวก็เอาเข้า เอาออก
I'm here to make sure these psychopaths get put back in their cages where they belong.ผมมาเพื่อจับไอ้พวกโรคจิตนี้ ส่งพวกมันกลับไปในกรงที่มันสมควรอยู่
That she put back on the streets.ที่เธอปล่อยออกมาเดินถนน
The Smith family requested that the furniture be put back in place.ทางครอบครัวสมิธต้องการให้เราย้าย เครื่องเฟอร์นิเจอร์กลับไปที่เดิม
Recently, I've been thinking that I needed to empty the backpack before I know what to put back in it.แต่เมื่อเร็วๆนี้ ผมคิดได้ว่า ผมต้องทำกระเป๋าให้ว่างไว้ ก่อนที่ผมจะรู้ว่าจะใส่อะไรลงไป
You had it broken before your burial then put back together using a mild adhesive.คุณได้ทุบจนแตก แล้วก็ฝังกลับเข้าไป ด้วยกาวชนิดหนึ่ง
He will be put back in his tiny cage with 10 other dogs who will bully and rape him until he's eventually euthanized.ก็กลับไปอยู่กรงเล็กๆ กับหมาอีก 10 ตัว ที่จะรังแก และข่มขืนมัน.. จนมันถูกทำให้หลับไปตลอดกาล
But to get something that we would say is a good enough copy of my consciousness that if it were put back in somebody else's body, people would be fooled into thinking it was me -- this is something we haven't even the first clueแต่การที่จะได้รับสิ่งที่เราจะพูด เป็นสำเนาที่ดีพอของจิตสำนึกของ ฉัน ว่าถ้ามันถูกนำกลับมาในร่างกายของ ใครบางคนอื่น
But I found this crystal, and it gives me hope that things can get put back on track.แต่ผมเป็นคนเจอคริสตัลนี้ และมันให้สิ่งที่ผมหวัง ที่สามารถนำกลับมาจากร่องรอยได้
If they come here, they will be put back to Bosnia.ถ้าพวกเธอมาที่นี่ พวกเธอจะถูกส่งกลับไปบอสเนีย
And had his arm ripped off and put back on. Cool.มันทำให้เขาแขนขาด แล้วเข้าก็ต่อมันเข้าไปใหม่
That we have no idea how to put back in the box.ที่เราไม่รู้ว่าจะเอามันกลับเข้าไปในกล่องยังไง

put back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back

put back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back ; go back ; back to FR: restituer ; restaurer ; rétablir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put back
Back to top