ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prelacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prelacy*, -prelacy-

prelacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prelacy (n.) ตำแหน่งพระราชาคณะ See also: บาทหลวง Syn. diocese, pontificate
English-Thai: Nontri Dictionary
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prelacy
Back to top