ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portion out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portion out*, -portion out-

portion out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portion out (phrv.) แบ่งออกเป็นส่วน See also: แบ่งเป็นกลุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งปัน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งสรร (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน

portion out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign

portion out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portion out
Back to top