ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poltroon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poltroon*, -poltroon-

poltroon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poltroon (n.) คนขี้ขลาด Syn. dastard, recreant
poltroon (adj.) ขี้ขลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poltroon
Back to top