ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plunge in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plunge in*, -plunge in-

plunge in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plunge in (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. press in, push in, thrust in
plunge into (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. plunge in, thrust into
plunge into (phrv.) รีบเข้าสู่ (กิจกรรม,สภาพ) Syn. precipitate into, thrust into
plunge into (phrv.) ทำให้รู้สึก (บางอย่าง) ทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดด (v.) plunge in/into See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip Syn. โดด, กระโจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the basis for her, uh, shareholder suit was the plunge in unr's stock price.แต่โดยพื้นฐานของเธอแล้ว,เออ, ผู้ถือหุ้นยังเชื่อในราคาหุ้นของUNR
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math.งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต
It was meant to bash into this iceberg thing and plunge into the briny deep with all this hoopla, and I saved it.มันควรจะต้อง ชนกับภูเขาน้ำแข็ง แล้วจมลงก้มทะเล พร้อมกับผู้โดยสาร แต่ฉันช่วยมันเอาไว้
We will now plunge into the rich history of scream-can design.ตอนนี้เราจะกระโดดลงไปในประวัติศาสตร์อันยาวนาน เสียงกรีดร้องของสามารถออกแบบ
Others will plunge inward... falling towards the Sun.อื่น ๆ จะกระโดดขาเข้า ลดลงต่ออาทิตย์

plunge in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
飛び込む(P);飛込む[とびこむ, tobikomu] (v5m,vi) to jump in; to leap in; to plunge into; to dive; (P)

plunge in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกเหว[v. exp.] (tok hēo) EN: plunge into ravine FR: tomber dans un ravin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plunge in
Back to top